Endringer i verdipapirhandelloven

Utvidelse av konsesjonsplikt, endringer i prospektregler og regler om meldeplikt.

Finansdepartementet la 11. mai 2012 frem forslag til endringer i verdipapirhandelloven, jf. Prop 107 L (2011-2012). Nedenfor gis en helt kort oppsummering av de kommende lovendringer. 

Det foreslås innført konsesjonsplikt for ytelse av investeringstjenester relatert tilandeler i ANS, KS, ISmv. 

 • Foretak som forestår investeringstjenester relatert til andeler i slike selskaper eller tilsvarende utenlandske selskaper på forretningsmessig basis må ha konsesjon som verdipapirforetak. Dette gjelder likevel ikke hvis foretaket kun yter tjenester overfor kunder "som påtar seg et samlet forpliktet investeringsbeløp som minst svarer til NOK 5.000.000", eller overfor profesjonelle kunder etter vpf §§ 10-1, jf. § 10-2. "Samlet forpliktet investeringsbeløp" inkluderer forpliktet, men ikke innbetalt selskapskapital, garanti eller eierlån, men beregnes per andel/enkeltstående investering (ikke investors samlede investeringer i ansvarlige selskaper).
 • Foretak som allerede har tillatelse som verdipapirforetak vil kunne yte investeringstjenester knyttet til andeler i ansvarlige selskaper uten noen tilleggskonsesjoner.
 • Konsesjon til å yte investeringstjenester relatert til andeler i ansvarlige selskaper kan ikke benyttes grensekryssende utenfor Norge
 • Andeler i ANS, KS, IS defineres altså ikke generelt som finansielle instrumenter. 

Endringene iprospektregleneer foranlediget av de vedtatte endringer i prospektdirektivet med implementeringsfrist 1. juli 2012, og omfatter en rekke forhold av større og mindre karakter. Blant de foreslåtte endringer nevnes: 

 • Beløpsgrensen for nasjonalt prospekt heves fra EUR 100.000 til EUR 1.000.000
 • Beløpsgrensen for EØS-prospekt økes fra EUR 2.500.000 til 5.000.000
 • Grensen for offentlig tilbud økes fra 100 til 150 (ikke-profesjonelle) personer pr. medlemsstat
 • Minstetegning for å unngå prospektplikt ved offentlig tilbud økes fra EUR 50.000 til EUR 100.000
 • Definisjonen av profesjonelle investorer tilpasses MiFID-definisjonene
 • Unntaket fra prospektplikt dersom det utarbeides "tilsvarende dokument" utvides til også å gjelde fisjon og annen deling av selskap (vil gjelde ved nynotering etter fisjon)
 • Unntak fra prospektplikt for ansatte-emisjoner utvides til å gjelde for selskaper som ikke er børsnotert. Videre utvides virkeområdet til selskaperregistrert utenfor EØSdersom selskapet er notert på et regulert marked eller et marked ansett av Europakommisjonen som ekvivalent
 • Børsnoterte selskapers plikt til å offentliggjøre Årlig oversikt bortfaller 

I reglene omprimærinnsideres meldepliktforeslås følgende endringer: 

 • Reglenesvirkeområdebegrenses til selskaper notert på regulert marked medNorge som hjemstat. Hittil har reglene som kjent gjeldt for alle selskaper notert på regulert marked i Norge. De norske reglene om meldeplikt for primærinnsidere vil fra det tidspunkt de foreslåtte lovendringer trer i kraft ikke lenger gjelde for selskaper notert på Oslo Børs eller Oslo Axess som er registrert i annen EØS-stat enn Norge, typisk Kypros og Sverige. Markedsmisbruksdirektivets meldepliktsbestemmelse er på enkelte punkter mindre streng enn de norske reglene, noe som innebærer at andre EØS-stater for eksempel kan ha mer liberale frister for når primærinnsidermeldinger skal offentliggjøres.
 • Meldeplikten foreslås utvidet til å gjelde "slektninger som vedkommende på tidspunkt for den meldepliktige handel har delt husholdning med i minst ett år". Dette vil innebære at for eksempel myndige barns handel blir omfattet av primærinnsiderreglene dersom disse bor hjemme hos primærinnsideren. Det er imidlertid verdt å merke seg at denne utvidelsen omfatter kun meldeplikten, og ikke den alminnelige definisjonen av nærstående i verdipapirhandelloven.
 • Det foreslås at primærinnsidermeldinger for selskaper med Norge som hjemstat skal sendes til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker. Både Finansdepartementet og Finanstilsynet antar at det vil være hensiktsmessig at Oslo Børs utpekes som mottaker, og i tilfelle vil lovforslaget på dette punkt ikke medføre noen praktisk endring. 

Det foreslås at reglene om retten til å motregne i konkurs i verdipapirhandelloven kapittel 14 utvides til å gjelde alle typer derivatavtaler.

Kompetanseområder

Advokater

Thomas Aanmoen
Viggo Bang-Hansen
Bjarne Rogdaberg
Audun Bondkall

Publisert

01. juni 2012