Enklere markedsføring av fond og mulighet for såkalt "pre-marketing"

Med AIFMD ble det innført et felleseuropeisk markedsføringsregime for "alternative investeringsfond", i likhet med det som allerede gjaldt for UCITS. Det er nå politisk enighet i EU om å forenkle markedsføringsmulighetene for AIF-er og UCITS, samt å åpne for "pre-marketing" (markedssondering) i forkant av en fondsetablering.

1. Bakgrunn1

Kun 37 % av UCITS-fond og 3 % av alternative investeringsfond (AIF) er registrert for markedsføring i flere enn tre EØS-stater.2 Noe av bakgrunnen for dette er de regulatoriske hindringene bak markedsføring av slike fond på tvers av landegrensene. Den 5. februar 2019 ble det oppnådd politisk enighet i EU om å fjerne noen av disse barrierene, med det ønske å gjøre markedsføringen enklere og mer transparent.3

Ulike jurisdiksjoner i EØS har også hatt ulik praksis knyttet til hva som utgjør "pre-marketing" (markedssondering) av et nytt AIF og hva som utgjør markedsføring av fondet. Sondringen er viktig, siden det er den faktiske markedsføringen som trigger flere av kravene i regelverket. Dette skal nå klargjøres ved at "pre-marketing" defineres.

Vi redegjør i det følgende for noen av hoved-endringene, og fokuserer på det som er relevant for AIF-er (herunder EuVECA og EuSEF).

2. Hovedendringer

2.1 Harmoniserte krav til markedsføringsdokumentasjon

For å forbedre regelverket og styrke investorbeskyttelsen er det foreslått at forvaltere av AIF-er må sørge for at all markedsføringsdokumentasjon skal angis som dette. Videre skal risiko og avkastningsmuligheter ved en investering presenteres på en like fremtredende måte. Det blir også lovfestet at all informasjon som inkluderes i markedsføringsdokumentasjonen skal være rettferdig, tydelig og ikke misvisende.

2.2 Oversikt over nasjonale krav

Lokale tilsynsmyndigheter skal publisere på hjemmesiden alle relevante regler knyttet til markedsføring av AIF-er og UCITS. Videre skal ESMA, basert på dette, publisere på hjemmesiden sin en oversikt over de ulike nasjonale reglene.

2.3 Felles prinsipper for fastsettelse av avgifter

Det har variert hva tilsynsmyndigheter i de ulike landene har krevd i avgifter i forbindelse med håndteringen av markedsføringsprosesser. I et ønske om å harmonisere disse, fastsettes det nå at eventuelle avgifter skal være proporsjonale til utgiftene forbundet med håndteringen av markedsføringsprosessene og deler av tilsynsarbeidet. Videre skal disse publiseres på hjemmesiden til de enkelte tilsynsorganene.

3. Pre-marketing (markedssondering)

Ved fondsetableringer har det lenge vært usikkert hvor langt forvalter kan gå i å "teste interessen" for produktet før det utgjør markedsføring. Ulike tilsynsmyndigheter innen EØS har også inntatt ulike standpunkter i den forbindelse, hvilket har økt usikkerheten. Adgangen til å foreta markedssondering er praktisk viktig for forvaltere, og kan bidra til å avdekke om et fond er levedyktig eller ikke før det etableres.

Det er nå foreslått en legaldefinisjon av "pre-marketing" som inntas i AIFMD (tilsvarende blir også tatt inn i regelverket for EuVECA og EuSEF):

""pre-marketing" means a direct or indirect provision of information on investment strategies or investment ideas by an AIFM or on its behalf to professional investors domiciled or registered in the Union in order to test their interest in an AIF which is not yet established"

Det er noen sentrale forhold å merke seg: (i) informasjonen som gis må knytte seg til "investment strategies or investment ideas", (ii) aktiviteten kan kun rettes mot profesjonelle investorer (markedsføring til ikke-profesjonelle investorer er ikke omfattet av AIFMD), (iii) hensikten må være å sjekke interessen til mulige investorer, og (iv) fondet kan ikke være etablert.

Videre oppstilles det noen vilkår for at en forvalter kan utføre "pre-marketing", hovedsakelig:

  • fondet kan ikke være etablert;
  • informasjonen kan ikke henvise til en AIF som er etablert (f.eks. tidligere fond uten markedsføringstillatelse); og
  • informasjonen kan ikke utgjøre et prospekt, "constitutional documents", tilbudsdokumenter, tegningsdokumenter eller tilsvarende (heller ikke utkast form) dersom dette gjøre at investorene kan foreta en investeringsbeslutning.

Det vil ikke være noen notifikasjonskrav for å foreta pre-marketing. Det er viktig å merke seg at "pre-marketing" utelukker muligheten for å senere belage seg på såkalt "reverced solicitation".

4. Avsluttende kommentarer

Markedsføringsreglene for AIF-er er praktisk viktige, og det er positivt at EU arbeider for større grad av harmonisering av regelverket.

Hvor stor effekt endringene i markedsføringsreglene vil ha i praksis vil tiden vise, men en klargjøring av "pre-marketing" vil kunne ha betydning i mange fondsetableringer.

Hva gjelder markedssondering av AIF-er i Norge, er nok definisjonen av "pre-marketing" stort sett på linje med hva mange aktører har lagt seg på allerede (basert på en tolkning av hva som utgjør "markedsføring"). Det er likefullt en trygghet i å få dette fastlagt endelig.

 

1 New legislative proposals on facilitating cross-border distribution of investment funds

2 Capital Markets Union: Agreement reached on measures to improve the EU's investment fund market

3 Det skal nå foretas en teknisk gjennomgang av reglene, før Europaparlamentet og Rådet formelt kan vedta lovforslaget.

Advokater

Andreas Lowzow
Bjarne Rogdaberg
Klaus Henrik Wiese-Hansen

Publisert

22. februar 2019