ESA følger opp Netfonds-dommen: Eierbegrensningene i bank og forsikring er i strid med EØS-avtalen

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har konkludert med at praksisen om å nekte større eierandeler enn 20-25 % ved oppkjøp eller etablering av banker og forsikringsselskaper er i strid med EØS-avtalen. I et brev til Finansdepartementet 10. april 2019 har ESA varslet mulig søksmål mot Norge. Praksisen som hindrer foretak som ikke selv er finansinstitusjoner fra å etablere eller kjøpe opp norske banker og forsikringsselskaper går dermed mot slutten.

Bakgrunn

Den 8. juni 2018 dømte Oslo tingrett staten til å betale 55 millioner kroner i erstatning til Netfonds Livsforsikring (Netfonds). Blant annet basert på en tolkningsuttalelse fra EFTA-domstolen mente retten at norske myndigheters praktisering av eierbegrensningsreglene i bank og forsikring innebærer brudd på EØS-avtalen. Dommen er anket og skal behandles av Borgarting lagmannsrett i 2020.

Parallelt med Netfonds-saken igangsatte ESA ved brev av 28. august 2017 undersøkelser rundt de norske eierbegrensningsreglene, men stilte undersøkelsene i bero i påvente av tingrettens avgjørelse. Ved brevet av 10. april 2019 har ESA valgt å gjenoppta saken. Dette er gode nyheter for norsk finansbransje.

Kort om eierbegrensningene

De norske eierbegrensningene i bank og forsikring kommer for det første til uttrykk gjennom konsesjonsreglene for nyetablerte foretak. Det følger av finansforetaksloven § 3-3 at tre firedeler av aksjekapitalen i bank​ eller forsikringsforetak​ skal være tegnet ved kapitalforhøyelse uten fortrinnsrett for aksjeeiere eller andre. Regelen har vært praktisert slik at ingen enkelteier kan eie mer enn 20-25% av nyetablert norsk bank eller forsikringsselskap.

I tillegg har Norge praktisert et eiertak på 20-25 % i eksisterende banker og forsikringsselskaper. Dette er basert på langvarig forvaltningspraksis og kommer ikke til uttrykk i regelverket.

Unntak fra eierbegrensningene har kun vært praktisert for foretak som selv er bank eller forsikringsselskap, eventuelt holdingselskap i finanskonsern.

Gjeldende eierbegrensningsregler for forsikringsselskaper er basert på direktiv 2009/138/EF (Solvency II). Reglene for eksisterende banker er basert på direktiv 2007/44, mens regler om eierskap ved etablering av banker vil bli direktivregulert når beslutningen om å innta direktiv 2013/36 (CRD IV) trer i kraft.1

ESAs konklusjon – Norge bryter EØS-avtalen

I brevet til Finansdepartementet2 har ESA konkludert med at både krevet til spredingsemisjon for nyetablerte foretak og eiertaket på 20-25 % er i strid med EØS-avtalen artikkel 31 (fri etableringsrett) og artikkel 40 (fri kapitalbevegelse).

Finansdepartementet har fått frist på to måneder på å svare. Dersom departementet opprettholder eierbegrensningene kan ESA ta ut søksmål mot staten. Som kjent har EFTA-domstolen har allerede vurdert at eierbegrensningene er EØS-stridig gjennom tolkningsuttalelsen i Netfonds-saken.

Å oppheve eiertaket for etablerte banker og forsikringsselskaper vil ikke kreve lovendring, og det er derfor grunn til å tro at de norske eierbegrensningene raskt står for fall.

 

1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eus-regler-om-verdipapirhandel-og-om-kapitalkrav-for-banker-innlemmes-i-eos-avtalen/id2638965/

2 http://www.eftasurv.int/da/DocumentDirectAction/outputDocument?docId=4867

Advokater

Bjarne Rogdaberg
Klaus Henrik Wiese-Hansen

Publisert

24. april 2019