ESG og investering i infrastrukturfond

FN-støttede "Principles for Responsible Investment" (PRI) har nylig publisert en "Infrastructure Responsible Investment Due Diligence Questionnaire" (DDQ). Formålet med DDQ-en er å hjelpe investorer som vurderer å investere i infrastrukturfond med å foreta en ESG due diligence av forvalter, herunder avdekke hvordan forvalter integrerer viktige ESG faktorer i sin investeringsprosess, eiertid og rapportering. Motstykket er at forvaltere i økende grad må være forberedt på å svare på stadig mer detaljerte ESG-spørsmål.

BAKGRUNN

Alle investorer har ulike behov og prosesser som ligger til grunn for deres investeringsbeslutninger. Videre er det mange ulike typer infrastrukturfond. En generisk spørsmålsliste er derfor ikke tilstrekkelig for å foreta en dekkende ESG1 due diligence av forvalter. Skal investoren virkelig forstå forvalters tilnærming og holdning til ESG, og da særlig sett opp mot de behov og krav den enkelte investor har, er det nødvendig med en dialog mellom investor og forvalter. Den nylige publiserte DDQ-en vil kunne danne et utgangspunkt for slik samtale, og PRI håper at den kan bidra til en konsistent global tilnærming.

Det er et økende fokus på ESG, og DDQ-en vil kunne hjelpe investorer med å stille noen viktige spørsmål til forvaltere av infrastrukturfond før det eventuelt foretas en investering. DDQ-en må naturligvis tilpasses den enkelte investor og deres særlige behov.

ESG OG INFRASTRUKTUR

PRI definerer ansvarlige investeringer som:

"an approach to investing that aims to incorporate environmental, social and governance (ESG) factors into investment decisions, to better manage risk and generate sustainable, long-term returns".3

På grunn av det langsiktige perspektivet til infrastrukturinvesteringer, samt at investeringene typisk er innenfor områder/sektorer av særlig viktighet for samfunnet, vil ESG-forhold være  spesielt viktig å vurdere for denne type fond. Typisk relevante ESG-forhold ved infrastrukturinvesteringer kan være miljø, HMS og forholdet til det lokale samfunnet.4

DDQ

Selve DDQ-en er delt inn i fire hoveddeler:

  1. Policy: Dette er spørsmål knyttet til hvilke rutiner mv. forvalter har på plass og hvilke standarder som evt. ses hen til.
  2. Pre-investment: Dette er spørsmål som søker å identifisere hvordan forvalter identifiserer og vurderer ESG-forhold i prosessen som leder frem til investeringsbeslutning fattes.
  3. Post-investment: Dette er spørsmål som søker avdekke hva forvalter foretar seg i eierperioden (oppfølgning av investeringer).
  4. Rapportering: Dette er spørsmål knyttet til hvilke rapporteringsrutiner forvalter har.

 

AVSLUTTENDE KOMMENTARER

PRI er en viktig bidragsyter til utarbeidelse av internasjonale standarder, sjekklister og veiledning innenfor kapitalforvaltning og ESG. DDQ-en som nå er publisert er et nyttig verktøy for alle investorer som vurderer å investere i infrastrukturfond (norske eller internasjonale). Videre bør alle infrastrukturforvaltere være klare til å svare (tilfredsstillende) på spørsmålene som stilles. Utviklingen går mot stadig økte ESG-krav fra investorene og samfunnet for øvrig, så de forvalterne som kan gi gode og dekkende svar vil (alt ellers likt) ha et konkurransefortrinn.1 Forkortelse for "Environmental, social & governance"

Responsible investment DDQ for infrastructure investors (unpri.org)

What is responsible investment (unpri.org) 

Primer on responsible investment in infrastructure (unpri.org) 

Kompetanseområder

Advokater

Andreas Lowzow
Klaus Henrik Wiese-Hansen
Bjarne Rogdaberg
Knut Bergo

Publisert

27. september 2018