EUs High-Level Expert Group er opprettet

EUs kommissær for indre marked og tjenester Michel Barnier har tidligere signalisert at EU-kommisjonen vil opprette en ekspertgruppe som i kjølvannet av finanskrisen skal vurdere behovet for ytterligere reformer av bankstrukturen i Europa. Blant annet ble det signalisert at man ønsket å se nærmere på om bankers utlånsvirksomhet og investeringsbankvirksomheter bør skilles fra hverandre.

Ekspertgruppen er nå opprettet, under ledelse av den finske sentralbanksjefen Erkki Liikanen. Mandatet presiserer at ekspertgruppen skal spesielt vurdere pålegg om oppsplitting av banker som driver ordinær bankvirksomhet i tillegg til investeringsbankvirksomhet (såkalt "Ring-Fencing"). Dette er et tiltak som for øvrig ble anbefalt av Storbritannias "UK Independent Commission on Banking" i september 2011. Videre skal utvalget bl.a. vurdere behov for forbud mot at banker kan drive bestemte former for investeringer som anses risikofylte og ikke til beste for de ordinære bankkundene, jf det amerikanske forslaget til "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" som er under behandling i USA. Videre bes ekspertgruppen andre vurdere tiltak som kan anses egnet for å redusere risiki ved det eksisterende banksystem som sådan.

Ekspertgruppen bes om å levere sin endelige rapport innen utløpet av sommeren 2012. Sett i lys av de relativt dramatiske tiltak gruppen særskilt er bedt om å vurdere, blir det spennende å se resultatet av gruppens arbeid og de tiltak som anbefales.

Kompetanseområder

Advokater

Thomas Aanmoen
Viggo Bang-Hansen
Bjarne Rogdaberg
Audun Bondkall

Publisert

19. april 2012