EuVECA åpner for venturefond til semiprofesjonelle investorer

Siden 1. juli 2014 har forvaltere av PE-fond og andre alternative investeringsfond uten konsesjon kun hatt anledning til å markedsføre fondene sine til profesjonelle investorer. Men 23. mars 2018 ble det endelig besluttet å innta EuVECA-forordningen – som gjør det mulig å markedsføre venturefond til semiprofesjonelle investorer uten konsesjon – i EØS-avtalen. Ikrafttredelse i norsk rett har dermed rykket et stort skritt nærmere.

EuVECA-forordningen (forordning (EU) 345/2013)[1] ble omtalt i vårt nyhetsbrev 4. mars 2013 pkt. 5.3.[2] Formålet er å lette tilgangen til kapital for små og mellomstore bedrifter. Forvaltere som er registrert i henhold til forordningen kan markedsføre venturekapitalfond grensekryssende i EØS uten å måtte søke konsesjon etter lov om alternative investeringsfond.

Det er også vedtatt å innta i EØS-avtalen forordning om sosiale entreprenørskapsfond (forordning (EU) 346/2013), som har til formål å lette tilgangen til kapital for fond med samfunnsnyttige formål. Denne forordningen omtales ikke nærmere.

EuVECA-forordningen har vært på høring, og Finansdepartementet arbeider med norsk implementering. Dette vil etter det vi forstår skje gjennom forslag til endring i lov om alternative investeringsfond, som er forventet i nær fremtid. Det er ikke rom for nasjonale tilpasninger; forordningen skal gjøres gjeldende "as is".

EuVECA (European Venture Capital Funds) er fond som har som målsetning å investere minst 70 % av kapitalen i SMB-selskaper – foretak som ikke er tatt opp til handel på regulert marked, som har mindre enn 250 ansatte og enten har årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro. Porteføljeselskapene må heller ikke være foretak med konsesjon som verdipapirforetak, kredittinstitusjon eller lignende, alternative investeringsfond eller foretak etablert i lavskatteland. Reglene antas å omfatte også eiendomsinvesteringer, men ikke det som må anses som "speculative real estate investments".

Dersom fondene under forvaltning i tillegg har en samlet forvaltningskapital på maksimalt 500 millioner euro og ikke har finansiell giring ut over kommittert kapital, vil forvalter kunne forvalte og markedsføre andeler i fondene til ikke-profesjonelle investorer i EØS uten konsesjon. Forvalteren må imidlertid registrere seg hos Finanstilsynet. Hver investor i EuVECA må kommittere seg til å tegne for minst 100 000 euro og bekrefte å være kjent med relevante risikoer. Investorene omtales derfor som "semiprofesjonelle".

Forordningen oppstiller få eksplisitte organisatoriske krav, kapitalkrav mv. Forvalter må sikre at man har "proper management", "sufficient own funds", fastsette rutiner som sikrer at investeringene blir "valued properly" osv. Forvalter må sende en registrering til Finanstilsynet der det opplyses hvem som skal lede virksomheten, hvilke fond som forvaltes, rutiner etablert for å ivareta kravene til virksomheten. Før Finanstilsynet gjennomfører registreringen, skal Finanstilsynet ha vurdert at ledelsen er egnet, at mottatt informasjon er komplett, at de rutiner som er beskrevet er adekvate for å ivareta forordningens krav mv.

En rekke av de krav som stilles til forvaltere med konsesjon etter lov om alternative investeringsfond vil dermed ikke gjelde. Men forvalter må ha en egnet ledelse, det må utformes prinsipper for forsvarlig drift av virksomheten mv.

Ved forordning (EU) 2017/1991 ble det gjort enkelte endringer i EuVECA-forordningen med virkning fra 1. mars 2018.[3] Endringene medfører bl.a. at det tillates investeringer i unoterte selskaper med opp til 499 ansatte uavhengig av regnskapsstørrelser og kun gjøres måling på det tidspunktet fondet gjør sin initielle investering i det aktuelle selskapet. Det er også fastsatt regler om hvordan man beregner minste kapitalkrav, samt satt en maksimums saksbehandlingsfrist for registreringer til to måneder. På hvilket tidspunkt disse endringene vil bli tre i kraft norsk rett er p.t. usikkert.

[1] EuVECA-forordningen (EUR-Lex.Europa.eu)

[2] AIFM-loven - Lov om forvaltning av alternative investeringsfond (Schjodt.no)

[3] Endringer i EuVECA-forordningen (EUR-Lex.Europa.eu)

Publisert

26. mars 2018