Forliket mellom LO og NHO – Skanska-saken

Ansiennitetsprinsippet og hvordan dette nærmere skal forstås har vært et aktuelt tema i 2018. Av særlig interesse er den såkalte "Skanska-saken" og det etterfølgende forliket mellom LO og NHO om betydningen av ansiennitet ved nedbemanningsprosesser.

Den 12. februar 2018 avsa Borgarting lagmannsrett dom (LB-2017-75155) i sak mellom Skanska Norge AS (Skanska) og seks oppsagte arbeidstakere. Tvisten for lagmannsretten dreide seg om hvorvidt utvelgelsen av arbeidstakerne var saklig begrunnet, nærmere bestemt om ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 var blitt riktig anvendt av Skanska.

Lagmannsretten kom til at drøftingsretten for lokale fagforeninger ikke fritar bedriften fra det overordnede ansvaret for hvordan arbeidstakerne utvelges og oppsigelsene gjennomføres. Skanska sto dermed ikke fritt til å tilsidesette sine tariffmessige forpliktelser etter Hovedavtalen gjennom lokale protokoller med de tillitsvalgte på arbeidsplassen. Videre kom lagmannsretten til at ansiennitetsprinsippet innebærer at tjenestetiden er utgangspunktet for utvelgelsen. Ansiennitet kunne etter rettens mening bare fravikes i konkrete tilfeller der det var saklig grunn til det. Det var derimot ikke anledning til å forlate ansiennitet som hovedregel og utgangspunkt, slik Skanska hadde gjort i dette tilfellet.

Skanska anket dommen inn for Høyesterett. NHO mente at lagmannsretten hadde anvendt feil tariffnorm ved angivelse av at bedriften som "hovedregel" skal anvende ansiennitet. LO, som partshjelper for arbeidstakerne, valgte å ta ut stevning for Arbeidsretten om fortolkningen av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2. I påvente av dom fra Arbeidsretten, stanset Høyesterett Skanska-saken. NHO og LO inngikk forlik, og dermed ble saken for Arbeidsretten hevet. Partene synes følgelig å ha kommet til enighet om fortolkningen av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen. Av forliket følger;

"Av Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 første ledd følger at ansiennitet danner utgangspunkt for utvelgelse av arbeidstakere for oppsigelse. Dette innebærer at tjenestetiden er et moment som skal tas i betraktning ved vurderingen av hvem som skal gis oppsigelse. Hvilken vekt ansiennitet skal tillegges ved utvelgelsen er et annet spørsmål, og vil i den enkelte sak bero på en totalbedømmelse av alle relevante forhold. § 8-2 oppstiller ikke noe krav om at ansiennitetsrekkefølgen skal følges ubetinget. Ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn."

Forliket innebærer at Skanska-saken på ny er klar for behandling i Høyesterett. Saken er berammet med oppstart 12. februar 2019. Det blir spennende å se hvorledes partenes fortolkning av ansiennitetsbestemmelsen vil påvirke utfallet i Skanska-saken.

Kompetanseområder

Advokater

Martin Jetlund
Trond Stang
Magnus Lütken

Publisert

14. desember 2018