Interessante lovarbeider - innleie og pensjon

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt et forslag på høring om endringer i håndhevingen av innleie- og likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven og opphevelse av karantenebestemmelsen i arbeidsmarkedsloven. Høringsfristen er satt til 15. september 2019. Finansdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone.

Innleie og likebehandling

Høringsforslaget inneholder et forslag om utvidet offentlig kontroll med innleie- og likebehandlingsreglene, der Arbeidstilsynet anbefales som kontrollorgan. Den offentlige kontrollen kommer i tillegg til den privatrettslige kontrollen den enkelte innleide arbeidstakeren står for, ved at vedkommende kan kreve fast ansettelse hos innleier. Selv om reglene om innleie og adgangen til midlertidig ansettelse langt på vei er sammenfallende, har departementet ikke fremmet forslag om tilsvarende offentlig kontroll med bruk av midlertidige ansettelser.

Tilsynskompetansen vil etter forslaget begrenses til å føre tilsyn med, gi pålegg og reaksjoner overfor virksomheten. Forslaget innebærer dermed at Arbeidstilsynets tilsynskompetanse i arbeidsmiljøloven kapittel 18 utvides.

Høringsforslaget inneholder også et forslag til at karantenebestemmelsen i arbeidsmarkedsloven § 27 oppheves. Det innebærer at forbudet mot at en virksomhet ikke kan leie ut arbeidstaker til sin tidligere arbeidsgiver før det er gått seks måneder siden vedkommende sluttet hos sin forrige arbeidsgiver, ikke lengre vil gjelde.

Høringsnotat - Håndheving av reglene i arbeidsmiljøloven om innleie og likebehandling mv. (Regjeringen.no)

Pensjon fra første krone

Finansdepartementet opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone i private innskuddspensjonsordninger, og kravet om medlemskap for ansatte med lavere stillingsprosent en 20 prosent og lavere alder enn 20 år. Utredningen skal leveres innen våren 2020.

Gruppen består av medlemmer fra Arbeids- og sosialdepartementet, LO, NHO, YS og Virke.

Mandat for arbeidsgruppe om pensjonsopptjening fra første krone (Regjeringen.no)

Kompetanseområder

Advokater

Martin Jetlund
Magnus Lütken
Trond Stang
Marie Berggren Hagberg

Publisert

05. juli 2019