Forslag til endringer i rentefradragsbegrensningsreglene

I høringsnotat datert 4. mai 2017 foreslår Finansdepartementet betydelige endringer i dagens regler for begrensning av rentefradrag mellom nærstående i skatteloven § 6-41.

Dagens regler begrenser fradragsretten for renter på lån mellom nærstående parter (interne renter) i tilfeller hvor netto rentekostnader (interne og eksterne renter) overstiger 25 % av skattyters «skattemessige EBITDA». Endringsforslaget er to-sporet, og de viktigste punktene er som følger:

1. For skattytere som inngår i konsern

  • For å hindre overskuddsflytting, foreslås det at gjeldende regel som kun begrenser fradrag for interne renter, utvides til å omfatte også renter på lån til uavhengig part (eksterne renter).
  • For å motvirke at dette avskjærer fradragsrett for renter på ordinære låneforhold som ikke representerer fare for overskuddsflytting, foreslås det innført en unntaksregel hvoretter skattyter likevel kan fradragsføre totale rentekostnader fullt ut dersom regnskapsmessig egenkapitalandel ikke er lavere enn regnskapsmessig egenkapitalandel i konsernregnskapet (globalt). På visse vilkår kan imidlertid rentefradrag for interne renter på gjeld til nærstående långiver utenfor konsernet avskjæres.
  • Denne foreslåtte rentebegrensningsregelen kommer kun til anvendelse dersom netto rentekostnader i inntektsåret overstiger kr 10 millioner.

2. For skattytere som ikke inngår i konsern

  • Gjeldende rentefradragsbegrensningsregel for interne renter foreslås videreført.
  • Denne regelen kommer til anvendelse dersom netto rentekostnader i inntektsåret overstiger kr 5 millioner.

Endringene er foreslått å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018. Høringsfrist er satt til 3. august 2017. For en mer detaljert gjennomgang av Finansdepartementets endringsforslag kan du lese vår gjennomgang her:

Les hele nyhetsbrevet (PDF)

Advokater

Cecilie Amdahl
Hugo P. Matre
Morten Sandli
Oddleif Torvik

Publisert

10. mai 2017