Forslag til ny deltakerforskrift

Fiskeridirektoratet har sendt et forslag til deltakerforskrift for 2018 på høring. Forslaget inneholder flere sentrale endringer.

I høringsnotatet av 12. oktober 2017 foreslår direktoratet endringer på følgende punkter:

  • Justeringer i landsdelsbindingen. Direktoratet foreslår at dersom en fisker i Finnmark eller Nord-Troms kjøper et fartøy fra Sør-Norge med adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N, så må det gå ett år fra merkeregistrering av fartøyet i Finnmark eller Nord-Troms før det kan merkeregistreres på en ny kjøper i Nordland. Formålet med endringen er å effektivisere hovedregelen om at det ikke er anledning til å overføre et fartøy for fortsatt drift fra Sør-Norge til Nord-Norge.
  • Tiltak for å begrense overgangen fra lukket gruppe til åpen gruppe i fisket etter torsk. Direktoratet skisserer flere mulige løsninger: 1) Innføring av regler som hindrer fartøyeiere å etablere seg i åpen gruppe etter at de har solgt seg ut av lukket gruppe, 2) Utelukkelse av selskap fra åpen gruppe når selskapet ikke har en majoritetseier, 3) Endringer i eierkonstellasjonsregelen i deltakerloven § 5 for å presisere og skjerpe forbudet mot delta i åpen gruppe med mer enn ett fartøy.
  • Innføring av et generelt krav om at fartøyeier må være høvedsmann om bord i fartøy som deltar i åpen gruppe. Formålet er å hindre at fartøyeier kan omgå forbudet mot å fiske mer enn én kvote ved både å fiske kvote med egen båt og som leieskipper på en annens båt. Hvis eierforholdene er f.eks. 40 %, 30 % og 30 %, mener direktoratet regelen bør være at den med 40 % eierandel må være høvedsmann om bord.
  • Alternative adgangsreguleringer i fisket etter leppefisk. Leppefisk (f.eks. bergnebb, berggylte, grønngylt og grasgylt) benyttes til å fjerne lakselus fra laks og ørret i oppdrett. I deltakerreguleringen for 2017 ble det opprettet en særskilt åpen gruppe for dette fisket, men med unntak fra kravet om at fartøyeieren bare kan delta med ett fartøy. Å videreføre denne gruppen er ett alternativ. Andre alternativer er å opprette en ordinær åpen gruppe med vanlig begrensning i antall fartøy, opprette en lukket gruppe basert på deltakelse i ett år i perioden 2014–2016 eller to år i perioden 2014–2016. Direktoratets anbefaling er at det opprettes en lukket gruppe.

For øvrig legger direktoratet opp til at gjeldende bestemmelser for deltakelse i 2017 vil bli videreført uten realitetsendringer i 2018. Høringsfristen er 20. november 2017.

Klikk her for å lese høringsnotatet

Kompetanseområder

Advokater

Tord Fondevik
Tore Fjørtoft
Eirik Wold Sund

Publisert

23. oktober 2017