Forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag om ny lov om vern av forretningshemmeligheter på høring. Lovforslaget vil gjennomføre EUs direktiv 2016/943 om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningshemmeligheter i norsk rett. Høringsfristen er satt til 15. februar 2019. Lovforslaget vil styrke vernet av forretningshemmeligheter, og gjøre det enklere for innehaveren å håndheve sine rettigheter.

Vernet av forretningshemmeligheter og knowhow ivaretar et viktig beskyttelsesbehov hos norske virksomheter. En virksomhets forretningshemmeligheter vil ofte bestå av konkurransesensitiv informasjon, som virksomheten ikke nødvendigvis har andre måter å beskytte mot uvedkommende enn gjennom å pålegge ansatte og andre en taushetsplikt.

Dersom slik taushetsbelagt informasjon lekker ut, kan det potensielt påføre virksomheten betydelige økonomiske tap. Tapet kan for eksempel innebære at virksomheten mister et berettiget konkurransefortrinn overfor sine konkurrenter, eller at virksomheten mister muligheten til å søke om patent- eller designbeskyttelse for sine løsninger.

En styrking av vernet av forretningshemmeligheter og knowhow vil derfor være en viktig anerkjennelse av virksomheters beskyttelsesbehov og samtidig bidra til å klarlegge rettstilstanden med tanke på når en opplysning utgjør en beskyttelsesverdig forretningshemmelighet, og når en tredjepart står fritt til å utnytte opplysningen i sin egen virksomhet. På den måten vil også tydeligere regler for vern av forretningshemmeligheter gi incentiv til utvikling og investeringer i nyskapninger, og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse og rettferdig konkurranse i markedet.

Lovforslaget som nå er sendt på høring innebærer til dels en videreføring av gjeldende rett, som i dag blant annet finnes i enkeltbestemmelser i markedsføringsloven og straffeloven, men også en styrking av vernet av forretningshemmeligheter. Lovforslaget innebærer blant annet:

  • En legaldefinisjon av begrepet forretningshemmelighet. For at en opplysning skal anses som en forretningshemmelighet, må opplysningene (i) være hemmelige, (ii) ha kommersiell verdi og (iii) innehaveren nå ha truffet rimelige tiltak for å sikre hemmelighold. Forretningshemmeligheter kan typisk være fortrolige opplysninger om virksomhetens drifts- og forretningsforhold, knowhow og teknologiske opplysninger. Begrepet "opplysninger" favner vidt, og dekker all gjenfinnbar informasjon uavhengig av hvordan den er lagret. Begrepet omfatter også ikke-nedtegnet viten hos ansatte og andre personer i virksomheten.
  • Begrepet inngrep er foreslått som en fellesbetegnelse for urettmessige handlinger i strid med vernet av forretningshemmeligheten, og lovforslaget inneholder tre ulike inngrepshandlinger – tilegnelse, bruk og formidling.
  • Gjennom forslaget gis det mer detaljerte håndhevingsregler. Sentrale håndhevingsmidler videreføres, som dom om forbud, tilkjennelse av vederlag og erstatning, kjennelse om midlertidig forføyning og eventuelt ileggelse av straff. I tillegg vil domstolene kunne gi inngriper pålegg om ulike tiltak som kan avhjelpe virkningene av inngrepene og vanskeliggjøre fremtidige inngrep. Dette kan for eksempel være pålegg om tilbakekall av varer, endring eller ødeleggelse av varer, ødeleggelse av dokumenter eller gjenstander som inneholder forretningshemmeligheten.
  • Det er også foreslått en særskilt foreldelsesfrist som ikke bare omfatter vederlags- og erstatningskrav, men også øvrige håndhevingsmidler. Forslaget legger opp til en foreldelsesfrist på tre år, der fristens utgangspunkt knyttes til når innehaveren av forretningshemmeligheten får eller burde fått kunnskap om inngrepet og inngriper.
  • Noe som derimot ikke er foreslått i lovforslaget, er et lovbestemt verneting for søksmål knyttet til forretningshemmeligheter. Til sammenligning har åndsverkloven, patentloven, varemerkeloven og designloven bestemmelser som fastslår at Oslo tingrett er verneting for søksmål.

Høring om utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter - gjennomføring av EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett (Regjeringen.no)

Høringsnotat – lov om vern av forretningshemmeligheter (Regjeringen.no)

Kompetanseområder

Advokater

Marie Berggren Hagberg
Thomas Hagen
Martin Jetlund
Trond Stang
Magnus Lütken

Publisert

14. desember 2018