Høyesteretts nye veileder om sakførsel

Høyesterett kom nylig med en helt ny veileder for advokater som fører saker for vår øverste domstol. Veiledningen omtaler de krav og forventninger som Høyesterett stiller til anke, saksforberedelse og muntlig innlegg. Videre er blant annet kravene til bestått prøvesak presisert og tydeliggjort. Nedenfor omtales hovedpunktene i Høyesteretts nye veileder. Videre omtales spørsmålet om Høyesteretts nye veiledning kan bety noe for advokaters opptreden i underinstansene.

Hovedpunktene i Høyesteretts nye veileder om sakførsel for vår øverste domstol

Høyesterett er en prejudikatdomstol. Den behandler i hovedsak anker som har betydning utenfor den aktuelle saken, dvs. saker som inneholder prinsipielle rettsspørsmål. Det stiller høye krav til aktørene i en ankesak. Veiledningen består av tre hoveddeler, og dekker veien fra anke inngis til ankesaken eventuelt prosederes i Høyesterett. Den omfatter både sivile saker og straffesaker. Nedenfor fokuserer vi på de sivile sakene.

Første del av veiledningen omhandler anke over dommer fra underinstansene. Her beskrives det hvordan anke og anketilsvar til Høyesterett bør utformes. Kun ca. 10 % av alle sivile anker får samtykke fra ankeutvalget og blir prosedert for avdeling i Høyesterett. I veiledningen gis det nyttige tips til for eksempel hvordan en anke bør skrives for å øke sannsynligheten for at samtykke gis.

Andre del i veiledningen gjelder saksforberedelsen av saken, etter at det er gitt samtykke fra ankeutvalget. Selv om den skriftlige saksforberedelsen for Høyesterett normalt er mindre omfattende enn i underinstansene, er det mye å passe på for advokaten. Videre kommer at det i svært mange av de sivile sakene er prøveadvokater. Disse får god hjelp av veilederens kapittel om saksforberedelsen, i tillegg til at det senere i veiledningen er et eget kapittel om hvilke krav Høyesterett stiller for å kunne oppnå møterett.

Tredje del i veilederen gjennomgår hvordan advokaten bør opptre for å levere en god prosedyre i skranken. Her behandles blant annet både hvordan faktum og rettsstoffet kan fremstilles, samt hvordan spørsmål fra dommerne kan håndteres. I alt gis det 85 praktiske råd, og advokaten bør merke seg og prøve å følge de rådene som her gis av Høyesterett.

Man kan spørre om Høyesterett med sin veileder har ment å skjerpe kravene til sakførsel i vår øverste domstol. Noe slikt ønske fremgår ikke av veilederen. Først og fremst har nok Høyesterett ønsket å klargjøre hva som forventes og slik hjelpe advokatene til å oppfylle disse forventningene.   

Betyr Høyesteretts nye veiledning noe for advokatene i underinstansene?

Høyesterett legger ikke opp til at veilederen skal benyttes i underinstansene. Det ville også vært unaturlig. Høyesterett har en spesiell rolle og sakførselen der skiller seg på mange punkter fra underinstansene. Videre kommer at mange av underinstansene har egne retningslinjer om hvordan sakene der ønskes håndtert.

En viss overføringsverdi må det likevel antas at veilederen vil kunne ha, og den bør anvendes "så langt den passer" av advokatene. Hva gjelder utarbeidelse av anke og anketilsvar til lagmannsretten, bør dog advokaten trolig være varsom med å bruke veilederen. Det samme gjelder saksforberedelsen. Det man likevel bør kunne ta med seg til underinstansene, er Høyesteretts tips om bruk av skriftlig disposisjon og hvordan denne bør utformes. Der advokatene har mest å hente fra veilederen og mulig bruk av denne i underinstansene, er imidlertid antageligvis Høyesteretts praktiske råd om "god prosedyre". Mange av de gode rådene Høyesterett gir om dette kan langt på vei benyttes av advokaten i underinstansene. 

Oppsummering

Høyesteretts nye veileder retter seg primært mot advokater som fører saker for Høyesterett, og kanskje særlig de som er prøveadvokater. Veilederen bør imidlertid også kunne anvendes et stykke på vei av advokatene i underinstansene. Dette gjelder særlig Høyesteretts mange praktiske råd om hva som er god prosedyre.

Høyesteretts nye veileder er tilgjengelig på Høyesteretts nettsider:

Veiledning for advokater (Domstol.no)

* * *

Schjødt har betydelig erfaring med tvisteløsning og voldgift og er ledende i Norge innen blant annet disse områdene. 18 av våre advokater har møterett for Høyesterett og Schjødts advokater har bare i løpet av de to siste årene prosedert over 20 viktige saker i Høyesterett.

Kompetanseområder

Advokater

Per M. Ristvedt
Hallvard Gilje Aarseth

Publisert

20. juni 2018