Individuell pensjonssparing (IPS) med skattefordel

Fra og med 1. november kan personlige skattytere få fradrag for innskudd i IPS med inntil kr 40 000 årlig. Det kan gi en reduksjon i skatt i 2017 på inntil kr 9 600.

Fakta om IPS:

  • Gjelder for personlige skatteytere
  • Du kan spare opptil kr 40 000 årlig
  • Innskudd gir deg en skattefordel på 24 % for 2017 (23 % for 2018), redusert skatt kr 9 600 (kr 9 200 for 2018)
  • Hele verdien av din IPS vil være fritatt for formuesskatt
  • Det er ingen skatt på avkastningen i spareperioden
  • Utbetaling vil bli beskattet med alminnelig inntektsskatt (24 % i 2017)
  • Årlig utbetaling kan tidligst starte når du er 62 år

For å stimulere til økt pensjonssparing er det vedtatt å erstatte dagens ordning for skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS-ordningen) med en ny og mer gunstig ordning. Ordningen er nærmere regulert i ny forskrift som Finansdepartementet fastsatte tirsdag 24. oktober 2017.

I tråd med det som gjelder i dagens IPS-ordning er det lagt opp til at personer som er fylt 18 år kan inngå avtale om sparing til pensjon, og spare i ordningen inntil fylte 75 år. Midlene er bundet frem til pensjonsalder og kan tidligst tas ut fra fylte 62 år. Dette er en reell binding av midlene. Alderspensjon skal utbetales i et fastsatt antall år fra uttak av pensjon og minst til fylte 80 år, men ikke mindre enn 10 år.

Pensjonskapitalen i en IPS-avtale kan flyttes til annen tilbyder, og kunden kan avbryte pensjonsspareavtalen og få utstedt et pensjonskapitalbevis. Pensjonskapitalen tilfaller de etterlatte dersom kunden dør før den avtalte utbetalingsperioden utløper.

Dagens IPS-ordning gir personlige skattytere fradrag i alminnelig inntekt for årlig innskudd på inntil kr 15 000, mens uttak skattlegges som pensjonsinntekt. Det vil si at det gis fradrag for innskudd med 24 % i 2017, mens uttakene skattlegges med 24 % + trinnskatt + trygdeavgift, samlet inntil 43,6 % i 2017.

I den nye ordningen skattlegges pensjon som blir utbetalt kun som alminnelig inntekt. Med andre ord gis det både fradrag i alminnelig inntekt og uttak skattlegges som alminnelig inntekt, altså med lik sats.

Den øvre grensen for fradragsberettiget sparing økes til kr 40 000 årlig. Avkastning på spart beløp beskattes ikke i spareperioden, men først ved utbetaling. Videre er innestående beløp ikke gjenstand for formuesskatt.

Med en skattesats på 24 % i 2017 kan dette gi en reduksjon i skatt på inntil kr 
9 600. I 2018 forventes en skattesats på 23 %, og da kan besparelsen bli inntil kr 
9 200.  

Midlene kan plasseres i ulike fond, aksjer og rentepapirer. Dersom kunden selv skal velge sammensetning av porteføljen, skal institusjonen (tilbyderen av IPS) før avtalen inngås kartlegge kundens behov og ønske om risiko, og opplyse om den risiko kunden påtar seg. Institusjonen skal i alle tilfeller gi kunden råd om sammensetningen av investeringsporteføljen tilpasset blant annet gjenstående tid til uttak av alderspensjon.

I tillegg til at ordningen gir et incentiv til sparing ved redusert skatt, bør man være opptatt av at ordningen også skal gi god avkastning. Det vil være viktig å sette seg godt inn i de ulike tilbydernes forvaltningsstrategi og kostnader, slik at kostnadene ikke "spiser opp" besparelsene.

I og med at midlene beskattes ved uttak gir ordningen ikke egentlig redusert skatt, men en skatteutsettelse. I tillegg til skatteutsettelsen må det tas i betraktning at man får utsatt skatt på avkastning i spareperioden, og fordelen av at verdien av IPS er fritatt for formuesskatt. Lønnsomheten avhenger av flere faktorer; Om skattesatsen er høyere ved utbetaling (beskatning) enn ved innskudd (fradrag), forvalters evne til å skape avkastning, størrelsen på forvalterhonorar mv. 

Finansinstitusjonene har så langt meldt om stor interesse for den nye ordningen.

Forskriften kan leses i sin helhet her (Regjeringen.no)

Kompetanseområder

Advokater

Cecilie Amdahl

Publisert

31. oktober 2017