Kommunereformen og offentlige anskaffelser

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at 111 kommuner skal slå seg sammen til 43, og at 13 fylker skal slå seg sammen til 6. Endringene i kommune- og regionstrukturen får store konsekvenser for de offentlige kontraktene som kommunene og fylkeskommunene allerede har inngått, og for de kontraktene som skal inngås de kommende årene. Anskaffelsesregelverket setter visse grenser for hvilke endringer som kan gjøres i inngåtte kontrakter, og sammenslåingene vil reise en rekke kompliserte anskaffelsesrettslige og kontraktsrettslige spørsmål.

STORTINGETS VEDTAK

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la 5. april 2017 frem to proposisjoner om endringer i kommune- og fylkesstrukturen, Prop. 96 S (2016-207) og Prop. 84 S (2016-2017). Forslaget var at 108 kommuner skulle slås sammen til 42 nye kommuner, og at 11 av fylkeskommunene skulle slå seg sammen til 5 nye fylkeskommuner. Parallelt la departementet frem en proposisjon om overføring av oppgaver til kommunene, jf. Prop. 91 L (2016-2017)

De tre proposisjonene ble behandlet av Stortinget 8. juni 2017. Samtlige av Regjeringens forslag gikk igjennom. Stortinget vedtok ytterligere sammenslåing av to kommuner (Vågsøy og Flora), og Trøgstad kommune ble tatt med i sammenslåingen av Askim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg. I tillegg vedtok Stortinget at fylkeskommunene Troms og Finnmark blir én fylkeskommune. Alle sammenslåingene skal være gjennomført senest 1. januar 2020.

Med tidligere vedtak om kommunesammenslåinger og om at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner skal slås sammen, betyr det at det fra 1. januar 2020 vil være 11 fylkeskommuner og 354 kommuner i Norge.

HVA BETYR DETTE FOR KOMMUNESEKTORENS OFFENTLIGE KONTRAKTER?

Som følge av kommunereformen oppstår en rekke anskaffelsesrettslige spørsmål. Hva skjer med kommunens eksisterende kontrakter? Kan kontraktene tas med inn i den nye kommunen og tilpasses nye forhold? Kan de sies opp? Kan kommunen slutte seg til kontrakter og rammeavtaler inngått av de kommunene den skal slå seg sammen med? Og hvordan håndterer kommunene nye anskaffelsesbehov i overgangsfasen?

Det gjelder ikke noe generelt unntak fra anskaffelsesregelverket i forbindelse med kommunereformen eller regionreformen. Spørsmålene må derfor løses innenfor rammene av gjeldende kontrakts- og anskaffelsesregler.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i 2015 bestilt en praktisk veileder om hvordan kommunene kan håndtere innkjøp i forbindelse med kommunereformen. Veilederen behandler en rekke aktuelle problemstillinger som kommunene vil kunne møte. Den gir blant annet råd om mulighetene for forbedringer og innsparinger på innkjøpsområdet som følger av kommunesammenslåingene, behovsanalyser og innkjøpsstrategi, adgangen til å endre og tilpasse eksisterende avtaler og håndtering av nye innkjøpsbehov. Veilederen gir likevel ikke svar på alle anskaffelsesrettslige problemer som vil kunne oppstå i forbindelse med kommunereformen. Veilederen tar heller ikke høyde for de nye anskaffelsesreglene som trådte i kraft 1. januar 2017.

HVORDAN KAN KOMMUNENE IVARETA ANSKAFFELSESBEHOV SOM OPPSTÅR I OVERGANGSPERIODEN?

Frem til sammenslåingen blir en realitet, vil kommunene fortsatt ha behov for å foreta anskaffelser. Noen kontrakter løper kanskje ut tidligere enn 1. januar 2020, og det kan også oppstå helt nye anskaffelsesbehov. Her vil kommunene ha et visst handlingsrom til å forlenge eksisterende kontrakter og inngå nye kortvarige kontrakter. Det vil også være mulig å inngå nye langvarige kontrakter med opsjoner som legger til rette for å utvide kontraktene på sikt til også å dekke behovene i den nye kommunen. Dette må naturligvis skje innen rammene av anskaffelsesregelverket.

Man kan for eksempel forestille seg at kommune A har en kontrakt om vaskeritjenester. Denne kontrakten løper ut 1. januar 2019. Kommune B har også en kontrakt om vaskeritjenester som løper ut 1. juli 2019. De to kommunene skal nå slås sammen. Her vil det være mulig å inngå en felles kontrakt med ulike ikrafttredelsestidspunkter.

HVILKE MULIGHETER HAR KOMMUNENE TIL Å FORETA ENDRINGER I EKSISTERENDE KONTRAKTER?

Anskaffelsesregelverket åpner for at det kan skje visse endringer i eksisterende kontrakter. Dette gjelder f.eks. ved visse tilleggsleveranser og ved behov for endringer som følger av uforutsette omstendigheter.

Eksempelvis kan det være ønskelig å utvide omfanget av én kommunes kontrakt slik at hele den nye kommunen omfattes. Et eksempel: Kommune A og B skal slås sammen. Kommune A har en kontrakt om ett lønnsadministrasjonssystem som løper ut 2021. Kommune B har en kontrakt om et annet system som løper ut 2020. Det er nødvendig at den nye kommunen opererer med ett og samme lønnsadministrasjonssystem. Kan kommune A sin avtale utvides til å omfatte hele den nye kommunen fra 1. januar 2020? Og kan kommune B si opp sin avtale fra denne datoen?

Det kan også være behov for innholdsmessige endringer i eksisterende kontrakter. Både kommune A og B har avtaler med eksterne leverandører om avfallsinnsamling som løper ut 2020. Begge disse kontraktene kan i prinsippet løpe parallelt i den nye kommunen, men man har forskjellige systemer for søppelsortering i de to kommunene. Ikke uventet ønsker man å innføre et felles system i den nye kommunen, hvilket innebærer at det må gjøres visse endringer i servicenivået i de to kontraktene. Vil det være mulig?

BEHOV FOR BISTAND?

Dette er bare noen få eksempler på de spørsmålene som kan oppstå i forbindelse med sammenslåingene. Det vil også kunne oppstå en rekke spørsmål ved overføring av nye oppgaver til kommunene.

Vi anbefaler at denne typen spørsmål adresseres så raskt som mulig som del av de aktuelle oppdragsgiveres anskaffelsesstrategi. Schjødt bistår gjerne i denne prosessen. Flere av våre advokater har lang fartstid fra offentlig sektor, og flere har arbeidet med offentlige omorganiseringsprosesser, herunder sammenslåing av offentlige myndigheter mv.

Advokater

Thomas Nordby
David Særsten Brambani
Tore Fjørtoft

Publisert

13. juni 2017