Konkurranseklausuler

Den 1. januar 2016 trådte nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold i kraft, inntatt som et nytt kapittel 14 A i arbeidsmiljøloven. Nye avtaler som inngås må utformes i tråd med det nye regelverket. For avtaler inngått før 1. januar 2016 får reglene først virkning fra 1. januar 2017. Reglene innebærer en innstramming i forhold til tidligere, og medfører også mer saksbehandling ved at det for både konkurranse- og kundeklausuler må utarbeides en særlig redegjørelse, innen visse frister, dersom de skal gjøres gjeldende.

Vi har tidligere informert om forslaget til de nye reglene, men kravet til kompensasjon for konkurranseforbud har fått en noe annerledes utforming som det er viktig å være oppmerksom på.

HOVEDTREKKENE ER:

Konkurranseklausuler

 • Maksimal lengde på 1 år fra arbeidsforholdets opphør.
 • Gyldigheten er betinget av at arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse.
 • Krav om kompensasjon på 100 prosent av arbeidsvederlaget opp til 8G, og minst 70 prosent av arbeidsvederlaget over 8G. Kompensasjonen kan begrenses til 12G. (G er folketrygdens grunnbeløp. 1G er for tiden kr. 90 068).
 • I kompensasjonen kan det gjøres fradrag med inntil halvparten av kompensasjonen for inntekt arbeidstakeren opptjener i perioden.

Kundeklausuler

 • Maksimal lengde på 1 år fra arbeidsforholdets opphør.
 • Begrenset til kunder arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året.
 • Det stilles ikke krav til kompensasjon. 

Rekrutteringsklausuler

 • Forbud mot rekrutteringsklausuler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter.
 • Unntak ved virksomhetsoverdragelse, hvor slike klausuler kan inngås:
 • Under forhandlingene og inntil seks måneder etter at forhandlingene er avsluttet dersom disse ikke fører frem, eller
 • Fra tidspunktet fra virksomhetsoverdragelsen og inntil seks måneder, forutsatt at arbeidsgiver skriftlig har informert alle berørte arbeidstakere
 • Adgangen til å inngå rekrutteringsklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er ikke regulert.

Virksomhetens øverste leder

 • Virksomhetens øverste leder kan unntas de nye reglene, forutsatt at vedkommende i skriftlig avtale har fraskrevet seg rettighetene mot etterlønn. Gyldigheten av klausulen vil fremdeles reguleres av avtalelovens regler.

 Allerede eksisterende ansettelsesavtaler bør gjennomgås så snart som mulig, for å sikre at de er tilpasset til det nye regelverket i god tid før 1. januar 2017.

Kompetanseområder

Advokater

Martin Jetlund

Publisert

02. februar 2016