Konsesjonsplikt for bistand ved fondsetablering

Frem til nå har plassering av andeler i ansvarlige selskaper (IS, KS, ANS, LLPs etc) ikke vært konsesjonspliktig. Slike andeler er ikke definert som “finansielle instrumenter” i lovgivningen og har dermed falt utenfor de konsesjonsregler som gjelder for plassering av aksjer og obligasjoner mv. Det foreslås nå å innføre konsesjonsplikt også for slike andeler, men med anvendelige unntak for PE-bransjen.

Finansdepartementet la 11. mai 2012 frem forslag om å innføre konsesjonsplikt for ytelse av investeringstjenester knyttet til andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskaper og tilsvarende utenlandske selskaper. Vi antar at planen er at lovvedtak skal fattes i løpet av Stortingets vårsesjon, og at reglene vil tre i kraft relativt snarlig.

Endringene er i samsvar med Finanstilsynets forslag fremsatt i høringsnotat av 30. april 2009. De foreslåtte endringene har ikke sammenheng med implementering av AIFM-direktivet. Vi antar at foretak som får tillatelse til å forvalte og markedsføre PE-fond etter AIFM-direktivet ikke vil trenge konsesjon for å markedsføre og plassere andeler i fondene etter de foreslått regler.

Lovendringen innebærer i praksis at foretak som bistår ansvarlige selskaper med å plassere selskapsandeler hos investorer som utgangspunkt må ha konsesjon som verdipapirforetak. Det samme gjelder om foretaket tilbyr investorer investeringsrådgivning relatert til slike andeler, eller formidler kjøp, salg eller tegning av andeler . Med andre ord vil rådgiverselskaper til venture- og PE-fond i utgangspunktet ikke kunne plassere andeler i nye fond uten å søke konsesjon eller benytte seg av rådgiver med konsesjon.

Det er imidlertid foreslått et praktisk viktig unntak fra konsesjonsplikten for foretak som kun yter investeringstjenester overfor investorer "som påtar seg et samlet forpliktet investeringsbeløp som minst svarer til NOK 5.000.000". De aller fleste venture og PE fond vil ha minimums tegningsbeløp på dette nivået, og dermed være omfattet av unntaket. "Samlet forpliktet investeringsbeløp" inkluderer forpliktet, men ikke innbetalt selskapskapital, garanti eller eierlån, ("committed capital"). Den beregnes per enkeltstående investering (ikke investors samlede investeringer i ansvarlige selskaper).

Videre er det foreslått unntak for foretak som yter investeringstjenester overfor profesjonelle investorer som nevnt i verdipapirforskriften § 10-1, jf. § 10-2. Profesjonelle investorer omfatter verdipapirforetak, kredittinstitusjoner mv, samt institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter. Foretak som oppfyller minst to av følgende krav er også unntatt: Balanse på minst 20 millioner euro, årlig omsetning på minst 40 millioner euro, egenkapital på minst 2 millioner euro. Det er ikke åpnet adgang for at investorer som ikke tilfredsstiller disse vilkårene kan be om å bli behandlet som profesjonell.

Konsesjonskravene vil omfatte også utenlandske foretak som tilbyr slike tjenester mot det norske markedet.

For norske foretak som tilbyr slike tjenester utenfor Norge (altså der hvor rådgiver søker investorer utenfor Norge - en ikke upraktisk situasjon) er reglene uendret, det vil si at konsesjonskrav fortsatt avhenger av lokal lovgivning (der hvor investor er) og det norske unntaket for minimumstegninger over NOK 5.000.000 vil ikke være relevant. Det er altså ikke gitt at det vil være "passporting" muligheter i slike tilfeller. Finansdepartementet opplyser i proposisjonen at andeler i ansvarlige selskaper i noen land - herunder Frankrike og Spania - er ansett som finansielle instrumenter og dermed omfattet av passportingreglene under MiFID. I Danmark og Storbritiannia er "partnership units" ansett som finansielle instrumenter hvis de defineres som et "Collective Investment Scheme". I blant annet Tyskland og Sverige er andeler i ansvarlige selskaper derimot ikke ansett som finansielle instrumenter, og eventuell konsesjonsplikt for plassering må følgelig avklares lokalt.

Norske verdipapirforetak vil kunne yte investeringstjenester for andeler i ansvarlige selskaper i Norge uten tilleggskonsesjoner. Det samme gjelder utenlandske verdipapirforetak som har meldt grensekryssende virksomhet inn i Norge forutsatt at de kan tilby investeringstjenester relatert til tilsvarende selskapsformer i sin hjemstat.

For foretak som blir omfattet av konsesjonsplikt, vil de organisatoriske og virksomhetsrelaterte regler for verdipapirforetak med enkelte spesifiserte unntak gjelde fullt ut.

Finansdepartementet foreslår ikke å definere selskapsandeler i ansvarlige selskaper som finansielle instrumenter, og prospektreglene vil dermed eksempelvis ikke komme til anvendelse på tilbud om tegning og kjøp av selskapsandeler.

Endringsforslagene fremkommer av Prop 107L (2011-2012), som er tilgjengelig her.

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg

Publisert

18. juni 2012