Lemping av kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille for mindre kraftselskaper

Stortinget har tidligere vedtatt at alle som driver nettvirksomhet og kraftproduksjon/-omsetning i samme selskap/konsern fra 2021 skulle vært underlagt særlige krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Stortinget har imidlertid nå snudd og bedt Regjeringen endre energiloven slik at kravene ikke skal gjelde for virksomheter med mindre enn 30.000 nettkunder.

De største vertikalt integrerte kraftkonsernene i Norge (dvs. kraftkonsern som driver både nettvirksomhet og produksjon/omsetning i samme konsern) er pålagt særlige krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom de ulike virksomhetsområdene. Kravene har til nå bare vært rettet mot kraftselskaper med mer enn 100 000 nettkunder. Kravene til funksjonelt skille innebærer at nettvirksomheten må sikres uavhengighet fra øvrig virksomhet. Blant annet stilles det krav om at det ikke skal være de samme personer som har ledende stillinger i både nettselskap og tilknyttede produksjons- og omsetningsselskaper.

Stortinget vedtok i 2016 at disse kravene fra og med 2021 skulle gjelde for alle vertikalt integrerte kraftvirksomheter – uavhengig av hvor mange nettkunder de har. Stortinget har imidlertid nå snudd. Etter forslag fra Senterpartiet vedtok et flertall på Stortinget den 16. mars 2017 å be Regjeringen legge frem et forslag til lovendring hvor selskaper med færre enn 30 000 nettkunder unntas fra kravene til funksjonelt skille.

Endringene innebærer at en rekke mindre vertikalt integrerte virksomheter ikke vil trenge å følge de funksjonelle adskillelsekravene. Alle selskapene vil likevel fra 2021 måtte etablere et selskapsmessig skille hvor de ulike virksomhetene drives i separate selskaper.

Representantforslag 87 S (Stortinget.no)

Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen 180 S (Stortinget.no)

Advokater

Hallvard Gilje Aarseth
Sindre Søndenå Andersen
Sverre B. Bjelland

Publisert

19. mars 2018