Likebehandlingsreglene ved innleie – skal bonus regnes som lønn?

Gulating lagmannsrett har nylig hatt til behandling spørsmålet om hvorvidt Aker BPs selskapsbonus skulle omfattes av lønnsbegrepet i likebehandlingsreglene ved innleie fra vikarbyrå. To innleide arbeidstakere fremmet krav mot sin arbeidsgiver om etterbetaling av selskapsbonus for årene 2013 til 2017. Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at selskapsbonusen ikke var omfattet av lønnsbegrepet.

De to innleide ansatte var ansatt i Semco Maritime AS ("Semco") og utleid til Aker BP. Begge inngikk i Aker BPs faste mannskap på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen, sammen med ordinært fast og direkte ansatt personell i Aker BP. Både Semco og Aker BP var bundet av Operatøravtalen mellom LO/Industri Energi og NHO/Norsk Olje og gass ("Operatøravtalen"). De innleide arbeidstakerne mottok ordinær lønn i henhold til Operatøravtalen, på samme måte som de faste ansatte med samme stillingskategori i Aker BP. I tillegg hadde Aker BP i mange år hatt et bonusprogram for selskapsbonus, som kun omfattet faste ansatte i Aker BP.

Sakens hovedspørsmål var hvorvidt de innleide arbeidstakerne hadde krav på selskapsbonus i kraft av likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven § 14-12 a, der det avgjørende var hvorvidt selskapsbonusen er omfattet av lønnsbegrepet. Lagmannsretten startet i Manpower-saken fra Høyesterett i 2018, der spørsmålet var om reisetidstillegg skulle omfattes av likebehandlingsreglene. Basert på Høyesteretts avgjørelse, konkluderte lagmannsretten med at det skal legges vesentlig vekt på formålsbetraktninger og målet om reell likebehandling ved fastsettelse av lønnsbegrepet.

Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at selskapsbonusen ikke var omfattet av lønnsbegrepet. Lagmannsretten uttalte at det må trekkes et skille mellom ytelser eller opptjeningsmåter fra arbeidsgiver som er et direkte resultat av arbeidstakernes utførelse av arbeidsoppgavene, og ytelser som har en mindre naturlig tilknytning til arbeidsutførelsen. Etter lagmannsrettens syn var det kun ytelser knyttet til arbeidsutførelsen som var omfattet av lønnsbegrepet.

Lagmannsretten konkluderte med at selskapsbonusen var basert på tre faktorer: 1) måloppnåelsen i konsernet, 2) måloppnåelsen for den enkelte enheten i konsernet, og 3) en individuell del knyttet til den ansattes prestasjon. I Norge var det inngått avtale med de ansatte om at det individuelle elementet ikke ble vektlagt i vurderingen av bonusutbetalingen. Som følge av at tildelingen av bonus dermed ikke var relatert til arbeidsinnsatsen, kom lagmannsretten til at selskapsbonusen fra Aker BP ikke var omfattet av lønnsbegrepet i likebehandlingsreglene.

Lagmannsrettens avgjørelse er i tråd med NHOs tolkning av lønnsbegrepet. Det er samtidig ikke helt klart at lønnsbegrepet skal knyttes mot arbeidsinnsatsen, slik lagmannsretten har gjort i denne saken. I forarbeidene uttaler departementet at det avgjørende vil være om "vedkommende ville ha krav på den aktuelle bonusen ved en direkte ansettelse hos innleier, sett hen til type arbeid, varighet av oppdraget/arbeidet". Dette ble også pekt på av Høyesterett i Manpower-saken der førstvoterende uttaler at forarbeidene viser at regelen er ment å omfatte mer enn rent vederlag for arbeid. Det er dermed ikke sikkert at siste ord er sagt i denne saken.

Advokater

Martin Jetlund
Magnus Lütken
Marie Berggren Hagberg

Publisert

05. juli 2019