Merverdiavgiftsdom fra Borgarting lagmannsrett

Dommen innebærer at utbyggere som bekoster kommunal infrastruktur og ikke selv har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på slike infrastrukturtiltak, kan inngå justeringsrettavtale med kommunen som sikrer justering-/fradragsrett.

Infrastrukturtiltak er en «kapitalvare»

I forbindelse med utvidelser på tre av sine lufthavner ble Avinor pålagt å etablere og flytte offentlige veianlegg som etter ferdigstillelse skulle overføres henholdsvis til stat, kommune og fylkeskommune. At Avinor i utgangspunktet hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift på opparbeidelsene var ikke omtvistet. Spørsmålet var om overdragelsen av infrastrukturen til det offentlige var en justeringshendelse, med tilhørende plikt for Avinor til å tilbakeføre fradragsført merverdiavgift.

Oslo tingrett kom til at den offentlige infrastrukturen ikke var «kapitalvarer» i merverdiavgiftslovens forstand, slik at ingen justeringsplikt oppstod. Borgarting lagmannsrett kom til motsatt resultat av tingretten, og la til grunn at justeringsreglene gjelder, og at overføringen av infrastrukturen til det offentlige var en justeringshendelse. For Avinor medførte det plikt til å tilbakebetale fradragsført merverdiavgift, da det for den del av infrastrukturen som ble overdratt til staten ikke kan inngås justeringavtale. Dette fordi staten ikke vil bruke infrastrukturen i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet.

Prinsipielt spørsmål

Saken omhandler et prinsipielt spørsmål om kapitalvarebegrepet skal begrenses til fast eiendom som tjener som driftsmiddel. I sin begrunnelse deler lagmannsretten seg i et flertall og mindretall. Etter flertallets syn er det i lovens ordlyd ikke holdepunkter for at bestemmelsen kun omfatter «kapitalvarer» som er driftsmidler. Flertallet viser også til Høyesteretts avgjørelse vedrørende Mandal kommune, hvor det fremgår at ordlyden er sentral. Mindretallet kommer under tvil til at de argumenter som taler for at bare fast eiendom som kan anses som driftsmidler omfattes av kapitalvarebegrepet, ikke er tilstrekkelig tungtveiende til å fravike lovens ordlyd. En samlet lagmannsrett kom deretter til at infrastrukturtiltakene er omfattet av begrepet «kapitalvarer» i mval. § 9-1 (2) bokstav b, og at «kapitalvarer» ikke kan tolkes presiserende eller innskrenkende til kun å omfatte kapitalvarer som er driftsmidler.

Om Avinor anker dommen, avsagt 20. mars 2017, er ikke kjent. Blir dommen stående er det ikke lenger knyttet usikkerhet med hensyn til berettigelsen av inngåelse av justeringsrettavtaler mellom utbygger og kommune/fylkeskommune hvor utbygger bekoster infrastrukturtiltak.

Kompetanseområder

Advokater

Trond Larsen
Morten Sandli

Publisert

22. mars 2017