Merverdiavgiftsdom fra Høyesterett - Dommen stadfester etablert praksis

Høyesterett (3-2) stadfestet lagmannsrettens forståelse av kapitalvarebegrepet. Dommen innebærer at utbyggere som bekoster kommunal infrastruktur og ikke selv har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på infrastrukturtiltakene, kan inngå justeringsrettavtale med kommune (fylkeskommune) som sikrer justerings-/fradragsrett. Dommen innebærer en stadfestelse av den etablerte ordningen med å overføre justeringsrett/-plikt fra utbyggere til kommune (fylkeskommune).

I forbindelse med utvidelser på tre av sine lufthavner ble Avinor pålagt å etablere og flytte offentlige veianlegg som etter ferdigstillelse skulle overføres henholdsvis til stat, kommune og fylkeskommune. At Avinor i utgangspunktet hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift på opparbeidelsene var ikke omtvistet. Spørsmålet var om overdragelsen av infrastrukturen til det offentlige var en justeringshendelse, med tilhørende plikt for Avinor til å tilbakeføre fradragsført merverdiavgift på overdragelsen til staten, da det ikke kan inngås justeringsavtale med staten. 

Prinsipielt spørsmål
Saken omhandler et prinsipielt spørsmål om kapitalvarebegrepet skal begrenses til fast eiendom som tjener som driftsmiddel. Lagmannsretten konkluderte med at infrastrukturtiltakene var omfattet av begrepet «kapitalvarer» i mval. § 9-1 (2) bokstav b, og at «kapitalvarer» ikke kan tolkes presiserende eller innskrenkende til kun å omfatte kapitalvarer som er driftsmidler, slik Avinor anførte og Oslo tingrett kom til.

Flertallet i Høyesterett kom til samme resultat som lagmannsretten, men begrunnelsen for dommen foreligger ikke i skrivende stund. Et mindretall på to dommere kom til samme resultat som tingretten.

Ved Høyesterettsdommen er det ikke lenger knyttet usikkerhet med hensyn til berettigelsen av inngåelse av justeringsavtale mellom utbygger og kommune/fylkeskommune hvor utbygger bekoster kommunal infrastruktur.

Kompetanseområder

Advokater

Trond Larsen
Morten Sandli

Publisert

03. november 2017