MiFID II hasteinnføres fra årsskiftet

Det reviderte verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II med tilhørende rettsakter) innføres i EU 3. januar 2018. Det har i lang tid vært lagt til grunn at gjennomføringen i norsk rett blir forsinket. Det kom derfor svært overraskende da Finanstilsynet 4. desember 2017 fastsatte to forskrifter som tilsvarer MiFID II og MiFIR med ikrafttredelse 1. januar 2018. Forskriftene innebærer blant annet at norske verdipapirforetak og handelsplasser fra denne datoen langt på vei underlegges de samme krav som foretak i EU. Man skal imidlertid merke seg at enkelte deler, bl.a. reglene om betaling for analyse, ikke er omfattet av hasteforskriftene. Finanstilsynet har varslet at dette kommer.

Forskriftene må sees i lys av arbeidet med å legge til rette for at norske foretak kan behandles på linje med foretak etablert i EU. Likebehandling av norske foretak som driver virksomhet i EU forutsetter at ESMA anerkjenner at de oppfyller nødvendige krav (for eksempel at norske foretak skal kunne registreres som systematiske internaliserere). I starten av november 2017 ble det kjent at det var betydelig usikkerhet knyttet til dette, og at Finanstilsynet var i dialog med ESMA for å finne en løsning. Hasteinnføringen av MiFID II og MiFIR må sees på som et nødvendig tiltak i denne sammenheng. Selv om dette kom vel brått på, er det alt i alt positivt for bransjen at det legges til rette for like rammebetingelser som foretak i EU.

Finanstilsynets MiFID II-forskrift er i stor grad en kopi av Verdipapirlovutvalgets forslag til norsk implementering av MiFID II fremlagt 20. januar 2017. Blant annet innebærer Finanstilsynet forskrift skjerpede krav til investorbeskyttelse, som for eksempel krav om egnethetserklæring, nye krav til informasjon om kostnader og strengere regler for returprovisjoner. Vi viser til omtale i vårt nyhetsbrev:

MiFID II - Norsk lovforslag fremlagt

Forskriftene medfører ikke at gjeldende verdipapirhandellov med forskrifter oppheves (med et par mindre unntak). Inntil MiFID II og MIFIR inntas i EØS-avtalen er rettsaktene ikke bindende folkerettslige forpliktelser for Norge. Ved eventuell motstrid mellom de nye forskriftene og verdipapirhandellovens bestemmelser vil dermed verdipapirhandelloven ha forrang. Satt på spissen vil de nye forskriftene dermed kun være bindende for norske foretak i den utstrekning de utfyller gjeldende lovbestemmelser. Dette vil være tilfelle på en rekke punkter. De nye sanksjonsbestemmelsene, som blant annet gir Finanstilsynet hjemmel til å ilegge administrative gebyrer, vil ikke tre i kraft før endringene i verdipapirhandelloven er vedtatt.

EU-kommisjonen har fastsatt i overkant av 40 utfyllende rettsakter til MiFID II/MiFIR. Disse foreslås ikke gjennomført i Finanstilsynets forskrifter. Dette omfatter blant annet kommisjonsdirektiv (EU) 2017/593 som omhandler returprovisjoner, betaling for analyse mv, som skal gjennomføres som norske forskriftsbestemmelser. Det er ventet at Verdipapirlovutvalget vil fremlegge forslag til ny verdipapirforskrift som gjennomfører disse "EU-forskriftene" i løpet av kort tid, og etter Finanstilsynets signaler vil disse bli fastsatt av tilsynet uten forutgående høring, med planlagt i ikrafttredelse 1. januar 2018. Norske foretak står dermed overfor en krevende rettskildesituasjon.

Verdipapirforetak som driver virksomhet utenfor Norge har i stor grad lagt opp til å være MiFID II-compliant fra årsskriftet uavhengig av norsk gjennomføring. De foretakene som på grunn av den varslede forsinkelsen hadde planer om å bruke noe mer tid på å tilpasse seg til det nye regimet, bør så raskt som mulig legge en fremdriftsplan. Finanstilsynet har i sin omtale av MiFID II uttalt at det vil kunne ta noe tid fra forskriftens ikrafttredelse før alle krav etter reglene er oppfylt, og dette vil bli tatt hensyn til i den tilsynsmessige oppfølgingen. Finanstilsynet forutsetter at markedsaktørene starter arbeidet med implementering av nødvendige endringer og ellers innretter seg etter det nye regelverket så snart som mulig.  Vi vil i lys av dette anbefale at det utarbeides en konkret tiltaksliste som viser når foretaket vil være i stand til å etterleve de nye reglene.

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg
Klaus Henrik Wiese-Hansen
Birte Berg

Publisert

05. desember 2017