MiFID II inntas i norsk lov fra årsskiftet – Særnorske egenhandelsregler er historie

Endringene i verdipapirhandelloven og opphevelsen av børsloven som skjer for å implementere MiFID II i norsk lov trer i kraft 1. januar 2019. Endringene ble langt på vei forskuttert gjennom "hasteforskriftene" fra 1. januar 2018, og den mest praktiske konsekvensen av lovendringene er at de særnorske egenhandelsreglene i verdipapirhandelloven kapittel 8 oppheves.

Bakgrunn

MiFID II og MiFIR trådte i kraft i EU 3. januar 2018. Reglene var på dette tidspunktet hverken inntatt i EØS-avtalen eller fastsatt i norsk lov, og ble således vedtatt ved hasteforskrifter fra 1. januar 2018 for å sikre norske foretak likebehandling i EU. Dette er nærmere omtalt i vårt nyhetsbrev av 5. desember 2017.

De nødvendige lovendringene ble vedtatt av Stortinget i juni 2018. I statsråd 16. november 2018 ble det besluttet at disse lovendringene skal tre i kraft 1. januar 2019. Videre har Finansdepartementet fastsatt endringer i verdipapirforskriften og besluttet opphevelse av børsforskriften som skal tre i kraft på samme tidspunkt. Disse endringene bygger på Verdipapirlovutvalgets utredning NOU 2018:1, som er omtalt i vårt nyhetsbrev av 15. januar 2018.

Ettersom MiFID II og MiFIR ikke er inntatt i EØS-avtalen, trer derimot ikke verdipapirhandelloven § 8-1 om inkorporasjon av MiFIR eller forskriftsbestemmelser som inkorporerer kommisjonsforordningene til MiFID II og MiFIR i kraft ennå. Dette innebærer at hasteforskriftene for disse delene vil leve videre enn så lenge.

Ettersom MiFID II og MiFIR allerede er gjeldende norsk rett gjennom hasteforskriftene nevnt over, vil ikrafttredelsen av endringsloven og endringsforskriftene ha liten praktisk betydning, med unntak av opphevelsen av egenhandelsreglene.

For øvrig er det verdt å merke seg at lovendringene som trer i kraft 1. januar 2019 ikke omfatter endringene i tilsyns- og sanksjonsbestemmelser som er foreslått av Verdipapirlovutvalget i forbindelse med MiFID II. Finansdepartementet har varslet at sanksjonsregimet vil bli behandlet i en senere proposisjon.

Opphevelse av særnorske egenhandelsregler

Lovendringene innebærer at de særnorske egenhandelsreglene i verdipapirhandelloven kapittel 8 oppheves fra 1. januar 2019. Verdipapirforetak vil fortsatt være underlagt regler om ansattes egenhandel i tråd med MiFID II, men det er i større grad opp til foretakene selv å fastsette rutiner for egenhandel etter eget skjønn. En endring av stor praktisk betydning er at det ikke lenger er krav om 12 måneders bindingstid på aksjer.

Finansforetak vil ikke lenger være underlagt konkret lovregulering av ansattes egenhandel. Finansforetakslovens regler om god forretningsskikk og håndtering av interessekonflikter mv. vil imidlertid etter en konkret vurdering også kunne medføre krav om rutiner og retningslinjer for egenhandel i finansforetak.

Finansdepartementet har også vedtatt endringer i verdipapirfondforskriften om personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond. Endringene trer i kraft 1. januar 2019. Endringen medfører at forvaltningsselskap for verdipapirfond underlegges egenhandelsregler i samsvar med UCITS-direktivet.

Oversikt over rettskildebildet etter ikrafttredelse

Ettersom MiFID II og MiFIR ikke er inntatt i EØS-avtalen, vil det også etter ikrafttredelse av lovendringene omtalt i dette nyhetsbrevet være en nokså komplisert rettskildesituasjon for verdipapirforetak og regulerte markeder mv. Avslutningsvis har vi derfor satt opp en oversikt over dette:

  • MiFID II og MiFIR er ikke inntatt i EØS avtalen: Norge er ikke forpliktet til å innføre regelverket før det er inntatt i EØS-avtalen, men Norge har likevel valgt å innføre reglene i påvente av dette. Forsinkelsen i EØS-avtalen har imidlertid noen regeltekniske konsekvenser for forordninger som omtales i det følgende.
  • MiFID II er gjennomført i verdipapirhandelloven: MiFID II (direktiv 2014/65/EU) er et direktiv som gjennomføres i norsk rett gjennom norske lovbestemmelser. Direktivet kan derfor gjøres til norsk lov selv om det ikke er inntatt i EØS-avtalen. Ved ikrafttredelse av lov om endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. er MiFID II inntatt i verdipapirhandelloven. MiFID II-forskriften, som inneholder forskriftsbestemmelser som tilsvarer MiFID II, oppheves.
  • MiFIR-forskriften videreføres inntil videre: MiFIR (forordning (EU) nr. 600/2014) er en forordning som skal gjennomføres ved inkorporasjon og gjelder "as is". Inkorporasjon forutsetter at den aktuelle rettsaken er inntatt i EØS-avtalen. Dermed trer verdipapirhandelloven § 8-1 om inkorporasjon av MiFIR ikke i kraft inntil videre. Dette er imidlertid uten praktisk betydning.  MiFIR-forskriften speiler reglene i MiFIR og løper frem til MiFIR er innlemmet i EØS-avtalen.
  • Forskrift om utfyllende regler til MiFID II og MiFIR videreføres inntil videre: Niv2-reglene består av ett kommisjonsdirektiv og 32 kommisjonsforordninger til MiFID II, og 18 kommisjonsforordninger til MiFIR. Kommisjonsforordningene kan ikke inkorporeres før rettsaktene er innlemmet i EØS-avtalen. Forskrift om utfyllende regler til MiFID II og MiFIR speiler samtlige rettsakter og løper frem til kommisjonsforordningene er innlemmet i EØS-avtalen. Det er imidlertid verdt å merke seg at kommisjonsdirektivet inntas i verdipapirforskriften, se under.
  • Verdipapirforskriften har "nye" bestemmelser om blant annet inducements: Kommisjonsdirektivet til MiFID II (kommisjonsdirektiv (EU) 2017/5936) gir utfyllende regler om kundemidler og sikkerhetsstillelse, produkthåndtering og vederlag fra og til andre enn kunden (herunder betaling for analyse). Finansdepartementet har fastsatt norske forskriftsbestemmelser i verdipapirforskriften som ligger tett opp til EU-reglene.
  • Børsloven og børsforskriften er opphevet: Reguleringen av regulerte markeder inngår som en del av verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.
  • Sanksjonsregimet er videreført: Finanstilsynet har foreløpig ikke adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ut over det som følger av gjeldende rett.  Materielle endringer i tilsyns- og sanksjonsbestemmelser blir trolig innført på et senere tidspunkt.

Kompetanseområder

Advokater

Bjarne Rogdaberg
Birte Berg
Knut Bergo
Klaus Henrik Wiese-Hansen
Andreas Lowzow

Publisert

19. november 2018