Nå kommer FATCA

Norske finansinstitusjoner er for alvor i ferd med å stifte bekjentskap med amerikanske skattemyndigheter; denne gangen gjennom FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act. For å unngå at amerikanske skattepliktige eiendeler unndras beskatning pålegges alle verdens finansinstitusjoner rapporteringsplikt til IRS. Riset bak speilet: 30 % kildeskatt på utbetalinger til institusjonen. Den gode nyheten i våres var at Norge fremforhandlet en avtale med USA, som for norske finansinstitusjoner muliggjør rapportering direkte til Skatteetaten i stedet for IRS. Fredag 13. september ble avtalen ratifisert i statsråd.

1. BAKGRUNN

FATCA-reglene ble vedtatt som et nytt kapittel 4 i det amerikanske lovverket "Hiring Incentives to Restore Employment Act". Reglene trådte i kraft 1. januar 2013, men virkningene av avtalen er utsatt til 2014. Reglene skal, kort fortalt, sørge for at IRS får opplysninger om eiendeler som tilhører personer og selskaper som er skattepliktig til USA slik at disse ikke unndras amerikansk beskatning. Formålet skal realiseres ved at utenlandske finansinstitusjoner pålegges en rapporteringsplikt overfor IRS om kunder som er skattepliktige til USA. Dersom utenlandske finansinstitusjoner velger å ikke overholde denne rapporteringsplikten skal det tilbakeholdes 30 % i kildeskatt på betalinger til utenlandske finansinstitusjoner med amerikansk kilde.

2. FATCAS BETYDNING FOR NORSKE FINANSINSTITUSJONER

FATCA-reglene er amerikansk rett og gjelder følgelig ikke automatisk for norske finansinstitusjoner. Imidlertid har flere land, herunder Norge, funnet det formålstjenlig å forhandle med USA om en gjensidig informasjonsutvekslingsavtale av skatteopplysninger.

På denne bakgrunn inngikk Norge 15. april i år, en avtale med USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA. I stedet for at norske finansinstitusjoner blir rapporteringspliktige direkte overfor IRS, vil rapportering av amerikanske skattesubjekter skje til norske skattemyndigheter, som igjen bringer informasjonen videre til amerikanske skattemyndigheter.

Som følge av inngåelse av ovennevnte avtale vil norske finansinstitusjoner frem til endelig ikrafttredelse, behandles som å være i overensstemmelse med FATCA-lovgivningen. Norske finansinstitusjoner vil dermed ikke bli gjenstand for kildeskatt etter de amerikanske reglene fra og med dato for undertegning avtalen.

Som nevnt innledningsvis har regjeringen besluttet ikrafttredelse av avtalen, men fortsatt gjenstår ytterligere gjennomføringsprosedyrer før avtalens endelige ikrafttredelse. Avtalen forutsetter bl.a. at det utarbeides nytt regelverk og nye rutiner for å kunne oppfylle og gjennomføre informasjonsutvekslingen mellom landene. Illustrerende i denne sammenheng er f.eks. at det utvikles datasystemer som på en betryggende kan sende og motta informasjon mellom landene. Som det følger av avtalens artikkel 10 nr. 1 skal partene notifisere hverandre skriftlig når deres påkrevde interne ikrafttredelsesprosedyrer er gjennomført. Avtalen skal tre i kraft på datoen for den siste av disse skriftlige notifikasjonene. Målet er at avtalen trer i kraft innen 30. september 2015.

3. FORTSATT MANGE UBESVARTE SPØRSMÅL

Siden informasjonsutvekslingsavtalen er blitt ratifisert i statsråd vil Finansdepartementet nå påbegynne avtalens neste gjennomføringsfase. I sitt høringsnotat av 15. april 2013 tar departementet sikte på at de foreslåtte lovendringer i ligningsloven som gir adgang til å gi forskrifter som gjennomfører avtalen, trer i kraft så rask som mulig slik at de nødvendige forskrifter kan vedtas innen utgangen av 2013.

Ettersom det norske regelverket ennå ikke er ferdig utarbeidet er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål i forhold til norske finansinstitusjoners rapporteringsplikt overfor Skatteetaten. Hvilke finansinstitusjoner som omfattes av rapporteringsplikten, hvilke kontoer som er rapporteringspliktige, rapporteringspliktens omfang, hvilke konsekvenser avtalen får for de norske rapporteringspliktige finansinstitusjonene osv. vil avhenge av gjennomføringen av avtalen. Det antas likevel at informasjonsutvekslingsavtalen med vedlegg vil bli benyttet som modell i denne lovgivningsprosessen slik at retningslinjene for utforming av lovreglene allerede er trukket opp.

4. NORSKE FINANSINSTITUSJONERS UTFORDRINGER

Overholdelse av rapporteringsplikten vil for norske finansinstitusjoner medføre ikke ubetydelige ressurser knyttet til å tilpasse og forvalte systemer, både for å identifisere rapporteringspliktige kontoer og for å kunne levere informasjon til Skatteetaten. Selv om avtalens endelige ikrafttredelse kan la vente på seg, vil oppfyllelse av rapporteringsplikten overfor USA, når avtalen trer i kraft, likevel fordre at finansinstitusjonene begynner arbeidet med å innhente informasjon om kundene sine allerede for 2013. Norske finansinstitusjoner bør derfor allerede nå sette seg inn i innholdet i avtalen slik at de er forberedt på hvilke rapporteringsplikter de kan bli pålagt etter norsk lovgivning innen kort tid.

Gjensidig informasjonsutveksling av skatteopplysninger mellom land er noe som for tiden er i vinden. Finansdepartementet har derfor i sitt høringsnotat foreslått at rapporteringsbestemmelsene i ligningsloven gjøres generelle slik at rapporteringsplikten vil omfatte samtlige kunder. Dette fordi det forventes at Norge i tiden som kommer vil inngå tilsvarende informasjonsutvekslingsavtaler også med andre land enn USA.

Kompetanseområder

Advokater

Cecilie Amdahl
Bjarne Rogdaberg

Publisert

19. september 2013