Nye regler i aksjelovene

Det er vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. En del av endringene trådte i kraft ved årsskiftet, mens andre gjelder fra 1. mars 2019.

Vedtektene

  • Plikten til å angi forretningskommune i vedtektene oppheves fra 1. mars 2019. Hensynet til å finne frem til selskapet er ivaretatt gjennom plikten til å registrere selskapets adresse i Foretaksregisteret. Endringen gjelder ikke for allmennaksjeselskaper. 

Enklere å avvikle aksjeselskaper

  • Det presiseres at aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, heller ikke trenger å få årsregnskapet revidert i avviklingsperioden. Endringen gjelder fra 1. januar 2019.
  • Fra 1. mars 2019 fjernes kravene til at aksjeselskaper som har valgt bort revisjon må revidere avviklingsbalansen, oversikten over selskapets eiendeler mv. og sluttoppgjøret.
  • Det sittende styret vil fra 1. mars 2019 ha ansvar for å avvikle selskapet, og avviklingsstyret som eget selskapsorgan fjernes. Dette gjelder også for allmennaksjeselskaper.

Andre endringer som trådte i kraft fra 1. januar 2019

  • Det presiseres i aksjeloven at styret står for den daglige ledelsen når det ikke er ansatt daglig leder.
  • Aksjeloven og allmennaksjeloven er endret slik at det fremgår at daglig leders underretning til styret om selskapets virksomhet mv. kan gis på andre måter enn i møte eller skriftlig, for eksempel ved oversendelse av lyd- eller videofil. Formålet er å tydeliggjøre at bestemmelsen er teknologinøytral og å gi selskapene større fleksibilitet når det gjelder hvordan rapporteringen foretas.

Endringer i reglene om mellombalanser trer i kraft senere
Stortinget har også vedtatt endringer i aksjelovenes regler om mellombalanser som grunnlag for ekstraordinært utbytte, kapitalnedsettelse, fisjon osv.:

  • Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet, skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner.
  • Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Det er foreløpig ikke bestemt når endringene i reglene om mellombalanse trer i kraft ettersom det først må gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret.

Advokater

Hugo P. Matre
Tore Fjørtoft
Odd Erik Johansen

Publisert

12. februar 2019