Nye regler om ansatterepresentasjon fra 1. januar

Med virkning fra 1. januar 2018, endres reglene om ansattes rett til representasjon i foretaks styrende organer. Endringene bygger i stor grad på Bedriftsdemokratinemndas praksis og er en forenkling av dagens regelverk som skal bidra til å gjøre representasjonsregelverket lettere tilgjengelig og mer fleksibelt for partene.

Det nye regelverket medfører blant annet at de lokale partene vil få en utvidet frihet til å avtale unntak fra regelverket og dermed en bedre mulighet til å avtale egne løsninger tilpasset virksomheten. At partene gis større anledning til selv å avtale tilpassede løsninger, gjør det nye regelverket enklere å praktisere og mer fleksibelt enn tidligere.

Som en konsekvens av at det under det nye regelverket i økt grad vil være opp til partene selv å bli enige om individuelle løsninger, er det konkludert med at det ikke er behov for et eget organ til å behandle saker vedrørende styrerepresentasjon. Konklusjonen har også sammenheng med den betydelige reduksjonen i Bedriftsdemokratinemndas sakstilfang de siste årene. På den bakgrunn er det besluttet at Bedriftsdemokratinemnda skal legges ned og at dens kompetanse skal overføres til Tvisteløsningsnemnda.

For mer informasjon om endringene i det nye regelverket, se vårt nyhetsbrev Forslag om endringer i reglene om ansatterepresentasjon i aksjeselskaper

Advokater

Martin Jetlund
Trond Stang
Magnus Lütken

Publisert

19. desember 2017