Forslag om endringer i reglene om ansatterepresentasjon i aksjeselskaper

Arbeids- og sosialdepartementet har i vår sendt på høring forslag til endringer i reglene om ansattes rett til representasjon i foretaks styrende organer med høringsfrist 2. mai. Dette regelverket gjennomgikk en forenkling i 2014, blant annet ved at partene ble gitt større frihet til å avtale konsernordninger selv. Forslaget som nå er fremlagt innebærer en ytterligere forenkling ved at friheten til å avtale egne løsninger utvides og ved at større myndighet legges til de lokale partene.

Endringsforslagene bygger i stor grad på Bedriftsdemokratinemndas praksis og skal dessuten bidra til å klargjøre representasjonsregelverket, som per i dag kan fremstå som noe komplisert og utilgjengelig.

Blant annet er det foreslått at:

Partene i større grad skal kunne avtale unntak fra regelverket, forutsatt at dette ikke går ut over de grunnleggende bedriftsdemokratiske prinsippene:

  • Selve retten, og i store selskaper plikten, til å ha ansatterepresentasjon
  • At valg skal skje "av og blant de ansatte"
  • At valget skal være hemmelig

Departementet foreslår et skille mellom varige og tidsbegrensede unntak og ordninger, at det gis en generell unntakshjemmel for partene til å fravike regelverket i særlige tidsbegrensede overgangssituasjoner og at det i tillegg gis konkrete unntakshjemler i enkelte bestemmelser. Forslaget innebærer blant annet at partene i prinsippet kan avtale unntak fra hele representasjonsregelverket for en periode på inntil to år, med unntak av kravet om kjønnsbalanse. Hvilke bestemmelser som skal ha konkrete unntakshjemler, er vurdert på bakgrunn av nemndas praksis og da særlig hvilke bestemmelser det oftest søkes om unntak fra der. Praksis viser at dette gjelder søknad om gjennomgående eller identisk styrerepresentasjon, inndeling av valgkretser og opphevelse av unntaksordninger fastsatt av Bedriftsdemokratinemnda.

Det er også foreslått endringer i reglene vedrørende konsernordning, herunder at ansatte skal gis rett til å kreve konsernordning. Forslaget bygger på at nemdas praksis viser at søknader om konsernordninger i det alt vesentlige blir innvilget. Det er også fremlagt forslag til regler som spesifiserer hvem som kan fremsette krav om konsernordning, hvem konsernordningen skal omfatte og hvordan konsernordninger kan opphøre.

Videre forslår departementet å legge ned Bedriftsdemokratinemnda. På bakgrunn av at sakstilfanget i Bedriftsdemokratinemnda har gått betydelig ned de siste årene grunnet forenklinger av regelverket, har departementet vurdert at det ikke vil være formålstjenlig å opprettholde nemnda slik denne er organisert i dag. Det foreslås at den kompetansen som har ligget hos Bedriftsdemokratinemnda overføres til Tvisteløsningsnemnda, jfr. arbeidsmiljøloven § 17-2.

Forslagene vil innebære endringer i både lov og forskrifter og et lovforslag vil ikke bli behandlet i Stortinget før våren 2018 med ikrafttredelse tidligst 1. juli 2018.

Kompetanseområder

Advokater

Martin Jetlund
Trond Stang
Magnus Lütken

Publisert

29. juni 2017