Nytt direktiv fra EU med krav til vilkårene i arbeidsforhold

Det er nylig vedtatt et nytt direktiv fra EU med krav til hva det skal informeres om i arbeidsforhold, som bygger på et tidligere direktiv ("Written Statement Directive"). Men det nye direktivet stiller også minstekrav til selve vilkårene i arbeidsforhold på flere punkter, og vil innebære behov for flere endringer i arbeidsmiljøloven.

Bakgrunnen for direktivet er særlig de senere års utvikling av "ikke standard" ansettelsesformer i EU, som deltidsarbeid,  midlertidig ansettelser, tilkallingshjelper, arbeidstakere uten garantert arbeidsomfang ("nulltimerskontrakter") mv.

Direktivet inneholder blant annet:

 • Krav til informasjon arbeidsgivere må gi til arbeidstakere – med videreføring av tidligere krav og nye krav til opplysninger om arbeidstidsordning for arbeidstakere med varierende arbeidstid, herunder opplysninger om antall garanterte arbeidstimer og varslingsfrister før oppstart av arbeidsoppgaver. Her vil nye krav innebære behov for endring av dagens minimumskrav til innholdet i arbeidsavtale i § 14-6 i arbeidsmiljøloven
 • Frist for når opplysninger om arbeidsforholdet skal foreligge – hvor de fleste opplysningene skal foreligge allerede syv dager etter tiltredelse, mens resten kan foreligge en måned etter. Her må dagens regler i arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-8 på én måned endres.
 • Krav til vilkårene i arbeidsforhold. Her er det flere vilkår som allerede er gjeldende rett i Norge, men under følger noen nye krav som er verdt å merke seg. Medlemsstatene kan bestemme at disse kravene kan fravikes i tariffavtale, som må vurderes ved implementering i norsk rett.
  • Krav til maksimal prøvetid på seks måneder, i likhet med norsk rett, men også med krav til at prøvetid ved midlertidig ansettelse skal være proporsjonal med arbeidsforholdets lengde og karakter, som ikke gjelder i arbeidsmiljøloven i dag.
  • Forbud mot eksklusivitetsklausuler, som innebærer at arbeidsgiver ikke kan forhindre arbeidstakere i å ta arbeid hos andre utenfor arbeidsgivers fastsatte arbeidstid. Men medlemslandene kan tillate slike begrensninger begrunnet i hensyn til helse og sikkerhet, forretningshemmeligheter, for å unngå interessekonflikter mv. Arbeidsmiljøloven har ingen slik regulering i dag, og det er ikke uvanlig å ha regulering i arbeidsavtalen om at annet arbeid ikke kan påtas uten etter samtykke fra arbeidsgiver. Her må det altså innføres ny regulering i arbeidsmiljøloven.
  • For ansatte med varierende arbeidstid vil det være krav til at arbeid finner sted innenfor avtalte referanserammer og med skriftlig varsel. Dette vil antakelig kreve endring i arbeidsmiljøloven.
  • Arbeidstakere med fullført prøvetid og minst seks måneders ansettelse kan be om overgang til annen form for ansettelse. Her må trolig dagens regler om fortrinnsrett og rett til utvidet stilling for deltidsansatte endres.

Kompetanseområder

Advokater

Martin Jetlund
Magnus Lütken
Trond Stang

Publisert

05. juli 2019