Nytt kvotesystem for fiskeriene

Fiskeriminister Harald T. Nesvik la fredag 21. juni frem regjeringens stortingsmelding om nytt kvotesystem for fiskeriene. I meldingen foreslås det en rekke dyptgripende endringer i dagens kvotesystem. Vi gir deg hovedpunktene i regjeringens forslag til endringer.

Enklere og mer fleksibelt

Kvotesystemet inneholder regler for hvem som kan fiske, hvordan de kan fiske, og hvor mye de kan fiske.  Systemet er svært komplekst, og regjeringen ønsker å forenkle og modernisere systemet. Kvoteutvalget ble satt ned for å gjennomgå kvotesystemet. Stortingsmeldingen er en oppfølgning av NOU 2016:26 "Et framtidsrettet kvotesystem", som ble lagt frem av Eidisenutvalget i desember 2016.

Et sentralt formål med regjeringens forslag er å gjøre kvotesystemet mindre krevende å forholde seg til for næringen og forvaltningen. Videre er målsetningen å gjøre systemet mer fleksibelt og transparent. Den overordnede målsetningen ligger fast: Bærekraftig forvaltning, økt verdiskaping i fiskerinæringen, bedre utnyttelse av hele fisken og aktivitet langs hele kysten.

Hovedtiltakene i stortingsmeldingen

 • Det innføres en ny fiskeritillatelse til erstatning for dagens konsesjoner og deltakeradganger.
 • Det enkelte fartøys andel av disponibel kvote fremkommer av kvotefaktorer som tildeles fartøy med relevant fiskeritillatelse. Dynamiske kvotefordelingsmekanismer erstattes av en fast fordeling.
 • Det skal opprettes en ordning for kvoteutveksling for ut- og innleie av kvoter innenfor et kvoteår:
  • Kvoteutvekslingsordningen skal begrenses til ut- og innleie av maksimalt henholdsvis 20 og 50 % av verdien av fartøyets kvoter.
  • Det opprettes en selvfinansierende markedsplass for å sikre effektiv, transparent og fleksibel kvoteutveksling.
 • Strukturkvoteordningen videreføres med endret innretning:
  • Strukturkvoteordningens tidsbegrensning opprettholdes med videreføring av kvotetak på dagens nivå, fartøygrupper om lag som i dag, uten geografiske eller gruppespesifikke avkortninger til omfordeling i gruppen, uten kondemneringskrav og med fleksibilitet til å dele opp kvotepakker.
  • Ved bruk av strukturkvoteordningen avkortes kvotefaktorene med 10 %, som tilfaller en kvotebeholdning. Anvendelsen av avkortede andeler skal virke nøytralt på kvotefordelingen, dvs. at utleie kun vil foregå innenfor samme gruppe.
  • Fartøyeier kan søke om konvertering av strukturkvoter til kvotefaktorer med 15 års lengre varighet enn någjeldende tidsbegrensning. Ved konvertering fordeles deler av strukturgevinsten innenfor de angjeldende fartøygruppene.
 • I kystflåten innføres det en gruppeinndeling av fartøy etter faktisk lengde, og grensen på 21 meters fartøylengde i Finnmarksmodellen blir opprettholdt.
 • Rammebetingelsene for sjarkflåten endres på følgende måte:
  • Gruppeinndeling etter hjemmelslengde erstattes av en gruppeinndeling etter faktisk lengde.
  • Samfiskeordningen i torskefiskeriene avvikles ved overgangen til et nytt kvotesystem.
  • Det innføres en næringsfinansiert kondemneringsordning for fartøy under 11 (13) meter.
 • Rekrutteringsordninger for fiskere under 30 år opprettholdes og videreutvikles.
 • Pliktsystemet vedrørende individuelle konsesjonsbetingelser videreføres med noen endringer. Bearbeidingsplikten blir mer fleksibel, men bearbeidingskravet for torsk økes fra 70 til 75 prosent.

Helårs arbeidsplasser

Regjeringen har i stortingsmeldingen også lagt frem to strategier: én for helårs arbeidsplasser og én for bruk av hele fisken (restråstoff). Bakgrunnen er et ønske om å skape trygge og attraktive arbeidsplasser i sjømatnæringen og i sjømatindustrien. Dette kan også bidra til å styrke industriens konkurransekraft.

Meld. St. 32 2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping (Regjeringen.no)

Advokater

Tore Fjørtoft
Tord Fondevik
Stian S. Tennfjord

Publisert

21. juni 2019