Offentlig pensjon

En arbeidsgruppe ble nedsatt i fjor for å utrede nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor. Rapporten ble lagt frem 17. desember 2015. Arbeidsgruppen har blant annet foreslått at offentlig AFP skal ha samme prinsipper som i privat sektor, hvor det er en livsvarig ytelse som kan kombineres med annen inntekt uten avkortning. I tillegg foreslås det at alminnelig alderspensjon skal bygge på opptjening i alle år, ikke være en prosentsats av sluttlønn og kunne tas ut fleksibelt fra 62 år.

Målsetningen med nye pensjonsordninger i offentlig sektor er at de skal være mer tilpasset pensjonsreformen og at det skal bli mer lønnsomt for offentlig ansatte å fortsette i arbeid etter fylte 62 år.

I forslag til ny opptjeningsmodell skal alle år telle med. Den enkelte opparbeider seg pensjon i form av en prosentvis andel av den til enhver tid gjeldende lønn. På samme måte som i folketrygden vil den enkelte dermed opparbeide seg en pensjonsbeholdning. Ordningen, som kalles "påslagsmodell", ligner på den såkalte "hybridordningen" i privat sektor. Det skal være en garantert regulering av opptjente pensjonsrettigheter og pensjonsytelsen skal være livsvarig. Ordningen skal dessuten være kjønnsnøytral.

Eldre årskull vil ikke bli omfattet av nye opptjeningsregler. Personer som har mindre enn 10 år igjen til pensjonsalder vil bli stående i den gamle ordningen. Det er ennå ikke avklart hvilke årskull som blir de første som blir omfattet av ny ordning.

For AFP er det foreslått fleksibelt uttak fra 62 år og en livsvarig ytelse, uten avkortning for annen inntekt som i dag. I tillegg er det lagt opp til mer mobilitet i arbeidslivet ved at verdien av AFP som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver i offentlig sektor skal regnes med hos ny arbeidsgiver i privat sektor – og omvendt. AFP skal videre beregnes med utgangspunkt i pensjonsgivende inntekt i folketrygden opp til 7,1 G (G er nå kr 90 068) i alle år frem til fylte 62 år.

Nye regler kan tidligst tre i kraft i 2018. Det er grunn til å tro at deler av nytt regelverk først får virkning fra et senere tidspunkt. Det gjenstår forhandlinger med arbeidslivets parter og politisk behandling før nye regler blir vedtatt. Arbeidsgruppen har bare pekt på mulige løsninger for nye ordninger.

Rapporten i sin helhet er tilgjengelig på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2015/rapport_oftp_2015_12_17.pdf

Kompetanseområder

Advokater

Martin Jetlund

Publisert

02. februar 2016