Pensjonsrett – Oppsummering av rettspraksis

Vi har samlet nyheter i norsk rettspraksis innen pensjonsrett fra i fjor, både tvister som har blitt rettskraftig avgjort og saker som kommer opp for ankebehandling i år.

Avgjørelser fra året som har gått kan tematisk deles inn i særlig fem hovedtemaer:

  • Spørsmål om pensjonsrettigheters stilling ved virksomhetsoverdragelse, og da særlig AFP,
  • Arbeidsgivers endringsadgang av pensjonsordningene,
  • G-regulering av løpende pensjonsytelser,
  • Individuelle pensjonsavtaler, og
  • Medlemskap i pensjonsordningene.

Partner Martin Jetlund og senioradvokat (PhD) Marie Nesvik holdt foredrag om de ulike dommene på pensjonsseminaret for JUS mot slutten av 2018. I foredraget ble de ulike avgjørelsene beskrevet og gjennomgått, og vi har lagt ved presentasjonen i lenken under.

I januar var to av sakene oppe for ankebehandling lagmannsretten, som begge handler om arbeidsgivers endringsadgang i pensjonsordninger. I tillegg skal en sak som er av prinsipiell interesse ankebehandles i april. Saken berører blant annet spørsmålet om overdragelse fra offentlig til statlig virksomhet, og pensjonsordningenes stilling ved virksomhetsoverdragelsen, inkludert også AFP.

Pensjonsseminaret JUS (PDF)

Advokater

Martin Jetlund
Klaus Henrik Wiese-Hansen
Marie Berggren Hagberg

Publisert

22. januar 2019