Pensjonsrett – Oppsummering av rettspraksis

Vi har samlet nyheter i norsk rettspraksis innen pensjonsrett fra i fjor, både tvister som har blitt rettskraftig avgjort og saker som kommer opp for ankebehandling i år.

Avgjørelser fra året som har gått kan tematisk deles inn i særlig fem hovedtemaer:

  • Spørsmål om pensjonsrettigheters stilling ved virksomhetsoverdragelse, og da særlig AFP,
  • Arbeidsgivers endringsadgang av pensjonsordningene,
  • G-regulering av løpende pensjonsytelser,
  • Individuelle pensjonsavtaler, og
  • Medlemskap i pensjonsordningene.

Partner Martin Jetlund og senioradvokat (PhD) Marie Nesvik holdt foredrag om de ulike dommene på pensjonsseminaret for JUS mot slutten av 2018. I foredraget ble de ulike avgjørelsene beskrevet og gjennomgått, og vi har lagt ved presentasjonen i lenken under.

I januar var to av sakene oppe for ankebehandling lagmannsretten, som begge handler om arbeidsgivers endringsadgang i pensjonsordninger. I tillegg skal en sak som er av prinsipiell interesse ankebehandles i april. Saken berører blant annet spørsmålet om overdragelse fra offentlig til statlig virksomhet, og pensjonsordningenes stilling ved virksomhetsoverdragelsen, inkludert også AFP.

Pensjonsseminaret JUS (PDF)

Advokater

Martin Jetlund
Marie Nesvik
Klaus Henrik Wiese-Hansen
Marie Berggren Hagberg

Publisert

22. januar 2019