Prospektregler

I sommer og høst trer vesentlige endringer i prospektreglene i kraft. Endringene går dels på hvilke transaksjoner som utløser prospektplikt, og dels på innholdskravene til prospekt. I dette nyhetsbrevet gis en kort oppsummering over de praktisk viktigste endringene for aksjeprospekter.

Endringene om gjennomføring av rettede emisjoner antas å være vel kjent, og omtales kort. Disse endringene trer i kraft 1. juli 2012. Samtidig gjøres enkelte andre justeringer i prospektreglene; blant annet lempes prospektkravene ved notering av utfisjonert virksomhet, og plikten til å offentliggjøre prospekter på utsteders hjemmeside bortfaller. Videre har Europakommisjonen fastsatt nye krav til sammendrag i prospekt, og forenklede prospektkrav for bl.a. fortrinnsrettsemisjoner. Det er noe uklart når disse reglene vil tre i kraft i Norge, men selskaper som skal benytte prospekter grensekryssende etter 1. juli 2012 oppfordres av Finanstilsynet til å benytte de nye regler allerede nå.

RETTSLIG BAKGRUNN

Endringene skjer som følge av endringer i EUs prospektdirektiv.1 Finansdepartementets la 11. mai 2012 frem sitt forslag til implementering i norsk rett.2  Finanskomiteen avga innstilling 6. juni 2012,3  og Stortinget vedtok de aktuelle lovbestemmelser 12. juni 2012.4  I tillegg har Europakommisjonen 30. mars 2012 og 4. juni 2012 fastsatt utfyllende rettsakter i form av endringer i prospektforordningen.5

Fristen for implementering i nasjonal rett er 1. juli 2012. Lovendringene vil ifølge Finansdepartementet tre i kraft 1. juli 2012, mens det ennå er uavklart når regelendringene relatert til innholdskravene i prospekt vil få virkning i Norge. Vi viser til omtale på Finanstilsynets hjemmesider.

PROSPEKTPLIKT OG OFFENTLIGGJØRING

Endringer i reglene om prospektplikt

De praktisk viktigste endringer med hensyn til hvilke tilbud som utløser prospektplikt er:

 • Tilbud om kjøp eller tegning av aksjer med samlet vederlag på mindre enn 1 million euro utløser ikke prospektplikt (mot før 100 000 euro). Dersom tilbudet har et vederlag på mellom 1 million og 5 millioner euro, er det tilstrekkelig å utarbeide et kort nasjonalt prospekt og registrere dette i Foretaksregisteret. Dersom tilbudet har et vederlag på minst 5 millioner euro, må det utarbeides et EØS-prospekt som skal kontrolleres og godkjennes av Finanstilsynet.
 • Vilkårene for å unngå prospektplikt ved rettede emisjoner endres. De nye regler vil etter vår vurdering komme til anvendelse på emisjoner som fremsettes etter 1. juli 2012.
 •  Hvis antallet personer som får tilbud om å delta i hvert land er lavere enn 150 utløses ikke prospektplikt (mot før 100).
 •  Hvis minste tegnings- og tildelingsbeløp er minst 100 000 euro, utløses ikke prospektplikt (mot før 50 000 euro).
 • Som tidligere må det være mulig å dele en rettet emisjon i to transjer, én til færre enn 150, og én med minstetegning på 100 000 euro. Ved beregningen av de 150 skal investorer som er å anse som profesjonelle etter MiFID ikke regnes med. Profesjonelle investorer trenger ikke lenger å være registrert hos prospektmyndigheten.
 • Dersom selskapet er børsnotert, og den rettede emisjonen innebærer at selskapet har forhøyet sin aksjekapital med minst 10 % beregnet over en 12-månedersperiode, utløses - som før - prospektplikt ved notering av aksjene.
 • Unntak for prospektplikt ved tilbud til ansatte utvides til å gjelde også for selskaper som ikke er notert på regulert marked, herunder tilbud fra arbeidsgivers utenlandske morselskap.
 • Dersom et børsnotert selskap fisjoneres eller deles mellom aksjonærene, åpnes det for at det utfisjonerte selskapet kan børsnoteres ved bruk av "tilsvarende dokument". I praksis blir spørsmålet om oppfyllelse av Oslo Børs' sjekkliste for informasjonsdokument, herunder de særskilte krav som stilles for den utskilte enhet i slike situasjoner, er tilstrekkelig til å få notert den utskilte enhet. Etter vår vurdering bør svaret på dette være ja.

Offentliggjøring av prospekt

Det innføres plikt til å offentliggjøre prospekter elektronisk. Man kan dermed ikke lenger velge å offentliggjøre prospekter kun fysisk. Plikten til å offentliggjøre elektronisk både på selskapets og tilretteleggers hjemmeside ved offentlige tilbud bortfaller imidlertid; man kan nå velge mellom offentliggjøring på selskapets, markedsplassen og tilretteleggers hjemmeside.

Nye krav for annonsering av ikke-prospektpliktige tilbud

Når det gjennomføres en rettet emisjon, nedsalg eller annet ikke-prospektpliktig tilbud, innføres det krav om å innta en advarsel i markedsføringsmateriale, presentasjoner mv. om at tilbudet ikke er prospektpliktig, jf. prospektforordningen art. 34(2).

ENDRINGER I INNHOLDSKRAVENE

Innholdskrav for sammendrag

Det er fastsatt et særskilt vedlegg til prospektforordningen med krav til innhold i sammendrag av prospekt.6  Sammendragetskal struktureres i samsvar med rekkefølgen i vedlegget, og vi antar således at det ikke er nødvendig å fylle ut noen sjekkliste for dette. Totalt sett skal sammendraget ikke overstige det lengste av 7 % av lengden av prospektet og 15 sider. Krav til sammendrag finnes her.

Forenklede innholdskrav for fortrinnsrettsemisjoner

Dersom det gjennomføres en prospektpliktig fortrinnsrettsemisjon i en aksjeklasse som allerede er notert på regulert marked eller MTF, vil det gjelde forenklede prospektkrav.7

I det følgende omtales kun aksjeklasser som er notert på regulert marked, typisk Oslo Børs og Oslo Axess.

Reglene omfatter fortrinnsrettsemisjoner etter aksjelovgivningen.8  Om fortrinnsrettene må være omsettelige, er noe uklart.9  Et praktisk viktig spørsmål for det norske markedet er om reglene kan komme til anvendelse på reparasjonsøvelser. Blant de vilkår forordningen oppstiller er at eksisterende aksjonærer får "near identical rights" som ved en fortrinnsrettsemisjon, og at rettene i slike tilfeller er omsettelige (eller blir solgt til aksjonærenes gunst ved tilbudsperiodens utløp). Etter vår vurdering vil dette - i hvert fall i enkelt tilfeller - kunne omfatte reparasjonsøvelser.  

Ved fortrinnsrettsemisjoner kreves det kun ett års finansiell historikk i prospektet. For øvrig er det gjort unntak fra en rekke innholdskrav, blant annet: Selected financial information, history and development of the issuer, investments, property plants and equipment, operating and financial review, capital resources, research and development, patents and licenses, information on holdings, material disparity between the public offer price and the effective cash cost to members of the administrative, management and supervisory bodies or senior management.

Innledningsvis i prospektet må det klart angis at fortrinnsrettsemisjonen er
adressert til selskapets aksjonærer og at omfanget av opplysninger er tilpasset den typen emisjon.10  Selskaper som gjennomfører fortrinnsrettsemisjoner kan velge å utarbeide prospekt med fulle innholdskrav, jf. prospektforordningen art. 21(3). Krav til prospekt relatert til fortrinnsrettsemisjoner finnes på følgende linker:

Registreringsdokument (PDF)

Verdipapirdokument (PDF)

Forenklede innholdskrav for mindre selskaper

Videre fastsettes det forenklede prospektkrav for tilbud i SMB-selskaper og small cap-selskaper.11  Den første gruppen omfatter selskaper som etter sitt siste årsregnskap oppfylte minst to av følgende tre vilkår: Gjennomsnittlig antall ansatte på mindre enn 250, totalbalanse på maksimalt 43 millioner euro og årlig nettoomsetning på maksimalt 50 millioner euro.12  Den andre gruppen omfatter selskaper notert på regulert marked med gjennomsnittlig markedsverdi på mindre enn 100 millioner euro ved utløpet av de tre siste kalenderår.13

Ved emisjoner i selskaper som nevnt kreves det kun to års finansiell historikk i prospektet. For øvrig er det gjort svært begrensede unntak fra de alminnelige prospektkrav. Blant unntakene nevnes noe reduserte krav til å opplyse om selskapets finansiering. Selskaper som ønsker dette, kan imidlertid utarbeide prospekt etter de alminnelige innholdskravene. Krav til prospekt relatert til SMB/small cap-selskaper finnes her.

 1. Jf. endringsdirektiv 2010/73/EU, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:327:0001:0012:EN:PDF
 2. Prop, 107 L (2011-2012), http://www.regjeringen.no/pages/37876260/PDFS/PRP201120120107000DDDPDFS.pdf
 3. Innst. 378 L (2011-2012), http://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-378.pdf
 4. http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2011-2012/vedtak-201112-084/#a1
 5. http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/prospectus/20120330-delegated-regulation_en.pdf og http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/prospectus/20120604_delegated_regulation_en.pdf
 6. Annex XXII
 7. Annex XXIII og XXIV
 8. Prospektforordningen art. 2(13)
 9. Det synes forutsatt i forordningens fortale punkt 12 at fortrinnsrettene må være omsettelige, men dette er ikke reflektert i forordningens definisjon. Finanstilsynet synes også å forutsette dette i omtalen på sin hjemmeside
 10. Prospektforordningen art. 26(a)(3)
 11. Annex XXV
 12. Prospektdirektivet art. 2(1)(f)
 13. Prospektdirektivet art. 2(1)(t)

Kompetanseområder

Advokater

Viggo Bang-Hansen
Bjarne Rogdaberg
Thomas Aanmoen
Audun Bondkall

Publisert

20. juni 2012