Regelendringer i eiendomsbransjen ved årsskiftet 2016-2017

Gjennom 2016 er det vedtatt enkelte regelendringer av betydning for eiendomsbransjen, som har virkning fra 1. januar 2017. De virkelig store endringene er imidlertid ventet å komme i løpet av 2017. Gjeldende, men også kommende endringer omtales.

1. ENDRINGER I BUSTADOPPFØRINGSLOVA – TIDSPUNKTET FOR ENTREPRENØRENS GARANTISTILLELSE

Et utvalg nedsatt i 2015 evaluerte reglene i bustadoppføringslova, og avla i NOU 2016: 10 i juni 2016. På bakgrunn av NOU ble det vedtatt en endring i loven § 12, som omhandler entreprenørens plikt til å stille garanti for oppfyllelse av egen kontraktsforpliktelse. Lovendringen innebærer en presisering av tidspunktet for garantistillelse: lovens hovedregel blir at garanti skal stilles straks etter avtaleinngåelse. Dersom entreprenøren har tatt visse forbehold, skal plikten til å stille garanti likevel først inntre når forbeholdene er frafalt, men senest før byggearbeidene iverksettes.

Videre ble det vedtatt en endring i § 12 (9), som innebærer at manglende garantistillelse i visse tilfeller kan gi forbrukeren hevingsrett. Til tross for at forslaget møtte stor motstand under høringsrunden, ble endringsforslaget vedtatt.

2. ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK10)

Med virkning fra 1. januar 2017 er det videre vedtatt flere endringer i SAK10, med formål å forenkle regelverket. Endringene går i hovedsak ut på språklige presiseringer, men det er også foretatt noen mindre utvidelser for hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt. En praktisk endring er foretatt i § 6-1 (6), hvor det nå fremgår at referat fra forhåndskonferanse skal sluttføres under konferansen og straks gjøres tilgjengelig for tiltakshaver. Videre kan nevnes at det er gjort endringer i reglene om ileggelse av overtredelsesgebyr, som skal bidra til en mer enhetlig praktisering av regelverket og fremme rettssikkerheten.

3. FORMUESSKATT – VERDSETTELSESRABATT PÅ NÆRINGSEIENDOM

Stortinget har i forliket om skattereform bedt regjeringen om å innføre verdsettingsrabatt på formuesskatten på 20 prosent for aksjer og driftsmidler, samt på tilhørende gjeld, innen 2018. Ved dette innføres lik skatterabatt for næringsvirksomhet (aksjer og driftsmidler) og sekundærboliger. Formålet er å gjøre det skattemessig like gunstig å investere i næringsvirksomhet. Næringseiendom er et driftsmiddel, og den del av skattyters gjeld som forholdsmessig kan tilordnes næringseiendom vil derfor reduseres med 20 prosent.

4. UENDRET DOKUMENTAVGIFTSSATS

Avgiftene ved tinglysing av hjemmelsoverføring til fast eiendom er uendret. Som tidligere tilsvarer dokumentavgiften 2,5 prosent av avgiftsgrunnlaget, likevel minimum kr 250.

5. NY REGEL OG ENDRET SATS FOR RETTSGEBYRET - FORSINKELSESRENTEN OG TINGLYSINGSGEBYRENE FORBLIR UENDRET

Forsinkelsesrenten for første halvår i 2017 er fastsatt til 8,5 prosent p.a, dvs. en videreføring av satsen fra siste halvår i 2016. Rettsgebyrloven er endret, slik at rettsgebyrsatsen fra 1. januar skal fastsettes av departementet i forskrift. Rettsgebyret for 2017 er satt til 1049, hvilket innebærer en økning på kr 24 fra fjoråret. Tinglysingsgebyrene forblir uendret.

6. REDUKSJON AV SKATTESATSEN PÅ ALMINNELIG INNTEKT OG BESKATNING AV AKSJEINNTEKTER

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 25 til 24 prosent. Samtidig økes faktortallet for beskatning av utbytte og gevinst, fra 1,15 til 1,24. Utbytteskatten øker dermed fra 28,75 til 29,76 prosent.

7. EIENDOMSSKATT

Fra skatteåret 2017 får kommunene en generell adgang til å frita fritidseiendom for eiendomsskatt der slik eiendom ellers ville vært omfattet av utskrivingen. Videre innføres det en maksimal skattesats på to promille ved første gangs utskriving av eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom ved overgang til nytt utskrivingsalternativ.

8. NY SKATTEFORVALTNINGSLOV

Det er vedtatt en ny skatteforvaltningslov, og en tilhørende samleforskrift. Disse vil erstatte ligningsloven og øvrige forvaltningsbestemmelser på skatte- og avgiftsområdet.

9. ENDRINGER SOM KAN VENTES I 2017

9.1 Ny eierseksjonslov
Regjeringen fremla i 16. desember 2016 forslag til ny eierseksjonslov (prop. 39 L 2016-2017). Lovforslaget inneholder en rekke endringer fra den gamle loven, som vil være av stor praktisk betydning for utbyggere. Av endringene kan særlig nevnes adgangen til å tinglyse eierseksjonssameie når rammetillatelse foreligger, nye regler om organisering av fellesareal og parkering samt en videre adgang til å organisere eiendom som anleggseiendom.

9.2 TEK17 skal erstatte TEK10
Teknisk forskrift av 2010 er foreslått endret og forslag til TEK17 er sendt på høring med frist 17. februar 2017. De foreslåtte endringene tar for det første sikte på å lempe på krav i eksisterende regelverk, som ikke er av betydning for sikkerhet, helse og miljø. Dernest er det et mål å foreta endringer som forenkler og tydeliggjør regelverket. Forslagets samlede mål er å redusere byggekostnader. Den nye forskriften skal etter planen tre i kraft allerede 1. juli 2017.

9.3 Endringer i bustadoppføringslova
Enkelte av endringene som ble foreslått i NOU 2016: 10 ble ikke vedtatt før årsskiftet, men er ventet behandlet og vedtatt i 2017. Blant disse er utvalgets forslag om å redusere lengden på entreprenørens garantistillelse i bustadoppføringslova § 12 fra 5 til 2 år, samt å innføre plikt til å stille garanti etter avhendingsloven i de tilfeller der næringsdrivende selger nye boliger innen ett år etter ferdigstillelse. Ytterligere er det foreslått å oppheve regelen i § 12 (9) om forbrukerens hevingsrett ved manglende garantistillelse, som ble innført rett før årsskiftet.

Kompetanseområder

Advokater

Ditlef A. Thaulow
Camilla Kristiansen Lunne
Jarbjørg Grøtte
Torkjel Valland

Publisert

06. januar 2017