Regjeringen varsler utredning av grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020

Regjeringen forkastet i forbindelse med Statsbudsjettet 2018 et forslag om innføring av en eksportavgift på ubearbeidet oppdrettsfisk. Det ble da vist til at en eksportavgift på ubearbeidet oppdrettsfisk innebærer en rekke økonomiske utfordringer. Det ble også vist til at en bruttoavgift vil bryte med prinsippene for et vekstfremmende skattesystem. Nå varsles utredning av grunnrenteskatt.

Med bakgrunn i at Nærings- og fiskeridepartementet skal avholde auksjon for å tildele nye konsesjoner i havbrukssektoren, informerer Regjeringen om at den vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk som vil omfatte laks, ørret og regnbueørret med innføring i 2020. Det vises til at havbrukskonsesjoner gir beskyttet rett til næringsutøvelse og opphav til en ekstraordinær avkastning (grunnrente), og at en andel av grunnrenten derfor bør tilfalle fellesskapet. En overskudds­basert grunnrenteskatt innebærer at fellesskapet får en andel av grunnrenten også i eksisterende konsesjoner.

Skatten er under utredning, uten at et detaljert forslag er utarbeidet. Så langt baserer Finansdepartementets utredning seg på modellen for grunnrenteskatt på vannkraftverk, med følgende hovedelementer:

  • Grunnrenteskatt på havbruk tilpasses havbrukets særpreg.
  • Skattegrunnlaget fastsettes med basis i bruttoinntekter fratrukket kostnader som har tilknytning til produksjonen av oppdrettsfisk.
  • Det gis fradrag for driftskostnader og skattemessige avskrivninger av driftsmidler knyttet til produksjonen av oppdrettsfisk.
  • Det gis ikke fradrag for faktiske renteutgifter, men en friinntekt. Friinntektsgrunnlaget er skattemessig verdi av avskrivbare driftsmidler, som multiplisert med en rente utgjør friinntekten.
  • Auksjonsbeløpet i den forestående auksjonen inngår i grunnlaget for friinntekt. Det innebærer at det gis fradrag over tid for auksjonsbeløpet i grunnlaget for grunnrente­skatten og begrenser grunnrenteskattens virkning på den kommende auksjonen.
  • Det er ikke tatt stilling til hvilken skattesats som skal benyttes.

Regjeringen viser til at dette er status på dette tidspunktet, og at dette ikke hindrer vurdering av andre inntektsskattemodeller basert på anerkjente prinsipper for grunnrentebeskatning eller at Stortinget vil komme til en annen konklusjon når Regjeringen senere eventuelt fremmer lovforslag om innføring av en grunnrenteskatt.

Kompetanseområder

Primærkontakter

Tord Fondevik
Tore Fjørtoft
Trond Larsen
Morten Sandli

Publisert

04. mai 2018