Regler om lovvalg på arbeidsrettsområdet?

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 2. oktober 2018 "Utredning om formuerettslige lovvalgsregler" på høring. Utredningen er skrevet av professor Giuditta Cordero-Moss, og den anbefaler å lovfeste en egen lovvalgslov for forpliktelser som springer ut av kontrakt og for forpliktelser utenfor kontrakt. Lovutkastet inneholder to særlige regler knyttet til arbeidsrettsområdet.

Problemet

Spørsmål om lovvalg aktualiseres når et rettsforhold har tilknytning til flere land. I et arbeidsforhold kan det for eksempel være at partene har bosted i ulike land, eller at selve arbeidet utføres i et annet land enn det landet hvor partene hører hjemme. Dersom det skulle oppstå en tvist i et slikt grensekryssende arbeidsforhold, må retten, før den går nærmere inn på realitetsspørsmålet i saken, ta stilling til hvilket lands rettsregler som får anvendelse. I og med at arbeidsretten ikke er harmonisert internasjonalt, vil løsningen av lovvalgsspørsmålet kunne få avgjørende betydning for sakens utfall.

I dag er lovvalgsreglene på arbeidsrettsområdet ulovfestede og til dels uklare. En lovfesting vil derfor bedre forutberegneligheten for partene i grensekryssende arbeidsforhold.

Nærmere om lovforslaget

  • Utkastet til lovvalgslov inneholder to særlige lovvalgsregler på arbeidsrettsområdet: I tillegg til en regel om lovvalg for saker om individuelle arbeidsavtaler (§ 8), er det foreslått en lovvalgsregel for saker om skade voldt i forbindelse med arbeidskamp (§ 21). Forslagene bygger på EU-landenes Roma-forordninger, Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 593/2008 17. juni 2008 om lovvalg for forpliktelser i kontrakt (Roma I) artikkel 8 og Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 864/2007 11. juli 2007 om forpliktelser utenfor kontrakt (Roma II) artikkel 9.
  • Forslaget til lovvalgsregel i saker om individuelle arbeidsavtaler: Som hovedregel underlegges arbeidsavtalen retten på arbeidsstedet ("retten i den staten der, eller subsidiært hvorfra, arbeidstageren sedvanlig utfører sitt arbeid ved oppfyllelsen av kontrakten"). Er det ikke mulig å fastsette et arbeidssted, anvendes retten på ansettelsesstedet ("retten i den staten der virksomheten som ansatte arbeidstakeren, ligger"). Dersom det skulle vise seg at saken har nærmere tilknytning til et annet land enn arbeidsstedet eller ansettelsesstedet, får dette andre landets rett anvendelse. Videre begrenses virkningene av et eventuelt avtalt lovvalg ved at ufravikelige regler i den ellers anvendelige rett fungerer som en slags minimumsbeskyttelse for arbeidstakeren.
  • Forslaget til lovvalgsregel i saker om skade voldt i forbindelse med arbeidskamp: Som hovedregel får arbeidskampstedets rett anvendelse ("retten i den staten der arbeidskampen skal finne sted eller har funnet sted"). Har partene bosted i samme land på skadetidspunktet, anvendes imidlertid retten i dette landet.

Utredningen er tilgjengelig på regjeringens nettsider:

Høring - Enpersonsutredning om formuerettslige lovvalgsregler (Regjeringen.no)

Høringsfristen er satt til 18. januar 2019.

Kompetanseområder

Advokater

Marie Nesvik
Martin Jetlund
Trond Stang
Magnus Lütken

Publisert

14. desember 2018