Reisetid i Høyesterett

4. juni i år avsa Høyesterett dom i den mye omtalte Reisetidssaken. Saken handlet om hvorvidt en politimanns reiser til og fra et annet oppmøtested enn hans faste arbeidssted innebar arbeidstid. Avgjørelsen har fått mye oppmerksomhet, og skapt usikkerhet om hvilken overføringsverdi Høyesteretts dom får for andre arbeidstakere som reiser på oppdrag for arbeidsgiver.

Reisetidssaken handlet om politimannen Thue som hadde sitt faste arbeidssted på Gaular lensmannskontor i Sogn og Fjordane. I forbindelse med oppdrag for utrykningsenheten, ble han beordret til å starte arbeidsdagen i Volda, Sogndal og Årdal, hvilket innebar lang reisevei for Thue. Thue hevdet reisetiden var arbeidstid, og at reisetiden skulle inngå i regnestykket for den alminnelige arbeidstiden slik at han kunne opparbeide seg rett til overtidsgodtgjørelse på reisene.

I forbindelse med saken, sendte Høyesterett en anmodning om tolkning av arbeidstidsdirektivet til EFTA-domstolen, som etter en konkret vurdering kom til at Thues reisetid var arbeidstid, jf. E-19/16. Høyesterett sluttet seg til dette.

Vår vurdering er at både EFTA-domstolen og Høyesterett har kommet med generelle uttalelser om hva arbeidstid innebærer, for deretter å anvende de generelle uttalelsene på et svært spesielt faktum. Hverken EFTA-domstolen eller Høyesterett tok stilling til hvordan reisetid skal vurderes i andre saker. Vi mener derfor at utgangspunktet fremdeles må være at arbeidstaker må være under særlige begrensninger eller plikter på reisen, slik at arbeidstaker anses å står til arbeidsgivers disposisjon i reisetiden.

Vår partner, og leder for arbeidsrett og pensjon, Martin Jetlund og advokatfullmektig Marie Berggren Hagberg har skrevet en artikkel for Juridika, som er Universitetsforlagets avdeling for juridisk litteratur, der de går gjennom Reisetidssakens mulige betydning for andre reiser arbeidstakere utfører for arbeidsgiver.

Kommentar til Høyesteretts dom om arbeidstid 4. juni «Reisetidssaken» (Juridika.no)

Kompetanseområder

Advokater

Martin Jetlund
Trond Stang
Magnus Lütken
Marie Berggren Hagberg

Publisert

29. juni 2018