Revidert nasjonalbudsjett 2018

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert budsjett 2018, hvor det er foreslått få endringer. Nedenfor oppsummerer vi de viktigste skatte- og avgiftsendringene.

Kildeskatt for utenlandske arbeidstakere

Regjeringen foreslår å innføre en kildeskatt for utenlandske arbeidstakere som har midlertidig opphold i Norge. De foreslåtte reglene innebærer at arbeidsinntektene skattlegges etter en bruttometode med en fast sats på 25 prosent. Det gis ingen fradrag i skattegrunnlaget. Skatten fastsettes fortløpende ved arbeidsgivers trekk og melding til Skatteetaten. Skattyter skal ikke innlevere skattemelding for inntekter som er omfattet av ordningen. Den foreslåtte ordningen gjelder ikke for skattytere som har inntekter over trinn 3 i trinnskatten og for de med virksomhetsinntekter.  Ordningen er foreslått gjort valgfri.

Videre foreslår regjeringen å oppheve standardfradraget for utenlandske arbeidstakere. Standardfradraget beholdes for utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere, da denne gruppen arbeidstakere ikke inngår i det nye forslaget.

Endringene skal gjelde med virkning fra og med inntekståret 2019.

Naturalytelser i arbeidsforhold

Regjeringen foreslår endringer som avklarer at det er arbeidsgiver som har plikt til å innrapportere, gjøre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle naturalytelser de ansatte mottar i arbeidsforholdet. Dette skal også gjelde når ytelsene kommer via en forretningsforbindelse.

I tillegg foreslås det flere endringer som er ment å klargjøre eller forenkle gjeldende regler, blant annet:

  • at personalrabatter for ansatte maksimalt kan være på 50 % og uansett innenfor et samlet årlig maksbeløp som vil fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet for 2019,
  • visse endringer i reglene for jubileums- og oppmerksomhetsgaver til ansatte,
  • skattefritak for overtidsmat som dekkes av arbeidsgiver innenfor en fast beløpsgrense som vil fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet for 2019,
  • skattefritak for fri avis til ansatte som dekker et "tjenstlig behov", og
  • opphevelse av skattefritaket for arbeidsgiverfinansiering av barnehageplass for ansattes barn

Endringene skal gjelde fra inntekståret 2019.

Endring i overgangsregelen for aksjesparekonto

Regjeringen foreslår å endre overgangsreglene for aksjesparekonto slik at negativ inngangsverdi blir skattlagt når aksjer overføres til aksjesparekonto. Forslaget ble varslet 26. april 2018 og det foreslås at endringen får virkning fra dagen den ble varslet.

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift

Regjeringen varsler at den tar sikte på å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske parallellutgaver av trykte tidsskrift, slik at trykte tidsskrift som er fritatt for merverdiavgift også kan gis ut elektronisk med fritak for merverdiavgift. Dagens fritak for trykte tidsskrift, hvor det nå varsles fritak for elektroniske parallellutgaver, gjelder tidsskrift som hovedsakelig (80 prosent av opplaget) omsettes til faste abonnenter eller deles ut til foreningsmedlemmer, og tidsskrift med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold.

Justering av merverdiavgift ved kommunesammenslåing og -deling

Det foreslås innført et unntak fra plikten til å justere merverdiavgift ved overdragelse av kommunale vann- og avløpsanlegg som ledd i kommunesammenslåinger og -delinger. Det er tidligere innført tilsvarende unntak fra plikten til å justere kompensert merverdiavgift etter merverdiavgiftskompensasjonsloven ved overdragelse av bygg eller anlegg ved kommunesammenslåinger og -delinger.

Grunnrenteskatt på havbruk

Regjeringen opplyser om utredning av og eventuelle forslag til en grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020. Vi viser til vårt tidligere nyhetsbrev om dette.

Dokumentasjonskrav for redusert kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

I forbindelse med innføringen av skatteforvaltningsloven i 2017 foreslo Finansdepartementet nye regler for dokumentasjonskrav utenlandske aksjonærer må oppfylle for å få redusert kildeskattetrekk på utbytter fra norske selskaper. Finansdepartementet har etter en ny vurdering kommet til at de nye reglene er for krevende både for skattemyndighetene og aksjonærene, og ikrafttredelsen av de nye reglene er utsatt til 1. januar 2019.  Finansdepartement har gitt Skattedirektoratet oppdraget med å utarbeide et forslag til endringer. Det tas sikte på at forslaget til nye dokumentasjonsregler sendes på høring i juni 2018. 

Advokater

Cecilie Amdahl
Morten Sandli
Trond Larsen

Publisert

15. mai 2018