Revidert nasjonalbudsjett 2019

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert budsjett 2019. Som ventet er det foreslått få og ingen store endringer.

Vi oppsummerer enkelte av de foreslåtte skatte- og avgiftsendringene:

  • momsfritak for elektroniske bøker og tidsskrifter
  • redusert engangsavgift for motorsykler
  • forenkling av ektefellebeskatning

Kildeskatt på renter og royalty har lenge vært varslet, men høringsnotat vedrørende temaet er foreløpig ikke sendt ut og det var derfor ikke forventet at kildeskatt på renter og royalty var et tema i revidert budsjett. Forslaget om lovfesting av generell omgåelsesregel for skatt og merverdiavgift ble fremmet nå i april 2019.

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker

Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019. Fritakene gir lik behandling av trykte tidsskrifter og bøker, som allerede er fritatt for merverdiavgift, og elektroniske tidsskrifter og bøker.

Forslaget omfatter også strømming og nedlasting av lydbøker, som derved vil omfattes av fritaket.

Redusert engangsavgift for motorsykler

Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften med ca. 10 prosent. Engangsavgiften for motorsykler blir redusert gjennom en kombinasjon av økt innslagspunkt i slagvolumkomponenten og generell satsreduksjon. Endringen gjelder motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2019.

Forslag om andre endringer

Endring i reglene om renter på restskatt

Regjeringen foreslår å oppdatere reglene om renter på restskatt slik at skattyter fortsatt kan slippe rentetillegg om restskatten betales innen 31. mai i skattefastsettingsåret, slik regelen også er i dag.

Endring i tidspunktet for når renter beregnes i saker om refusjon av utbytteskatt

Tidspunktet en beregner renter fra i saker om refusjon av utbytteskatt til utenlandske aksjonærer er foreslått endret, slik at tidspunktet for beregningen av renter settes til 1. juli i året utbyttet deles ut. I dag beregnes rentene fra det tidspunktet skatten blir betalt til staten.

Presisering skatteforvaltningsloven

Regjeringen foreslår videre en endring av skatteforvaltningsloven ved at det presiseres at skattemyndighetenes hjemmel til å endre skattepliktiges skattefastsetting som følge av en dom også gjelder for søksmål mot en skatteklagenemd og hvor nemndas avgjørelse endres av domstolene. 

Justeringer i ektefellebeskatning

Det foreslås enkelte justeringer og oppdateringer av reglene om skattlegging av ektefeller, herunder foreslås det å oppheve regelen om at alminnelig inntekt skattlegges under ett for ektefeller. Etter at skatteklasse 2 er opphevet har regelen ikke lenger praktisk betydning. Justeringen er ikke ment å medføre andre endringer i reglene om skattlegging av ektefellers inntekt.

Advokater

Cecilie Amdahl
Morten Sandli
Trond Larsen

Publisert

14. mai 2019