Skipsgaranti innenlands

Med virkning fra januar 2018 tilbyr GIEK garanti for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge. Ordningen ble vedtatt av Stortinget i desember og kan benyttes til finansiering av fiskebåter, ferger, brønnbåter, hurtigbåter og nærskipsfartsfartøy m.m. Garantien avlaster risiko på lån fra bank eller annen finansinstitusjon, og sikrer tilbakebetaling av lån fra kjøper. For øvrig baserer ordningen seg på de samme vilkårene som GIEKs øvrige ordningen for skipsfinansiering.

Staten har gjennom GIEK i lengre tid tilbudt garantiordninger i forbindelse med finansiering av skip som eksporteres fra verft i Norge eller som skal brukes internasjonalt. Det har derimot ikke vært mulig å få tilsvarende garanti hvis skipet skulle benyttes i Norge og hvor byggingen har funnet sted i Norge. For å gjøre det mer lukrativt å benytte norske verft foreslo regjeringen i august 2017 å opprette en ny låne- og garantiordning på 10 milliarder kroner for kjøp av skip fra norske verft når de aktuelle skipene skal benyttes i Norge. Ordningen ble vedtatt i september og trådte i kraft i januar 2018.

Gjennom den nye ordningen vil GIEK nå være med å finansiere skip og fartøy som skal brukes innenriks i Norge. Den nye skipsgarantiordningen kan bidra til at flere kontrakter går til norske verft, og vil være av betydning for norske redere, verft og deres underleverandører. Garantiordningen vil bedre rammevilkårene for skipsbygging ved norske verft mot tonnasje som ofte er blitt kontrahert og bygget utenlands.

Dette er positivt og vi ser dette i sammenheng med at GIEK står i spissen for en intern arbeidsgruppe i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), hvor arbeidsgruppens formål er å kartlegge praksis i og forskjeller mellom medlemsstatene når det gjelder krav til verftenes HMS-, miljø- og arbeidsforhold ved bl.a. skipsfinansieringer, herunder garantiordninger som tilbys gjennom de ulike eksportkredittinstitusjonene. Det forventes at arbeidsgruppen vil fremlegge et notat som beskriver praksis og krav i de ulike eksportkredittinstitusjonene i løpet av 2018. Samtidig med fremleggelsen av notatet er det trolig at arbeidsgruppen vil foreslå innføring av et felles sett med regler for HMS, miljø- og arbeidsforhold for samtlige eksportkredittinstitusjoner i OECD. Da norske verft er langt fremme på de aktuelle områdene, vil en eventuell innføring av felles krav til HMS, miljø- og arbeidsforhold sannsynligvis gi norske verft et ytterligere økt konkurransefortrinn.

Lånedelen av den nye ordningen vil forvaltes av Eksportkreditt Norge og høringsfristen for innspill til endringsforslag i loven og forskriften som regulerer Eksportkreditt Norges virksomheter utløp nylig. Det tas sikte på at låneordningen vil være operativ første halvår 2018.

Advokater

Stian S. Tennfjord
Camilla Skøie Mørkve
Thomas A. Dale
Henrik Aadnesen

Publisert

28. februar 2018