Slutt for ordningen med utviklingstillatelser

Nærings- og fiskeridepartementet har varslet at den midlertidige ordningen med utviklingstillatelser vil opphøre fredag 17. november 2017.

Foto: Hauge Aqua Foto: Hauge Aqua

KONSEKVENSENE AV AT ORDNINGEN OPPHØRER

Ordningen ble etablert 19. november 2015. Det ble da opplyst at den skulle opphøre etter to år. At ordningen opphører 17. november 2017, innebærer at søknader som kommer inn etter denne datoen, vil bli avvist. Allerede innkomne søknader vil bli behandlet.

STATUS MED HENSYN TIL SØKNADSBEHANDLINGEN

Det har så langt blitt sendt 62 søknader om utviklingstillatelser. Status med hensyn til behandlingen av disse er:

 • Fiskeridirektoratet har behandlet 26 søknader. Av disse er fem innvilget og 21 avslått.
 • De søkerne som så langt har fått tillatelser, er:
  • Ocean Farming AS (Salmar) - har fått tildelt åtte tillatelser (6 240 tonn biomasse) til konseptet "Havmerd" basert på offshoreteknologi.
  • Nordlaks AS - har fått tildelt 21 tillatelser (16 380 tonn biomasse) til konseptet "Havfarm" for havbasert oppdrett.
  • MNH Produksjon AS - har fått tildelt fire tillatelser (3 120 tonn biomasse) til konseptet "Aquatraz", som er en semilukket merd.
  • AkvaDesign AS - har fått tildelt én tillatelse (780 tonn biomasse) til sin lukkede merdteknologi.
  • Marine Harvest Norway AS - har fått tildelt fire tillatelser (3 120 tonn biomasse) til "Egget", som er en lukket merdteknologi.
 • Blant de 21 søkerne som har fått avslag, har elleve klaget til Nærings- og fiskeridepartementet. I syv saker har direktoratets avslag ikke blitt påklaget til departementet. I ytterligere tre saker utløper klagefristen 10. november 2017.
 • Departementet har behandlet syv klager. Av disse har tre fått helt eller delvis medhold. I fire saker har departementet opprettholdt direktoratets vedtak. Departementet har også behandlet en klage fra Norges Miljøvernforbund, som ikke fikk medhold.
 • For tre av de 30 søknadene som fortsatt er til behandling hos direktoratet, har direktoratet varslet at det omsøkte konseptet omfattes av formålet med ordningen. Slikt positivt signal er gitt til Lerøy Seafood Group AS, Stadion Laks AS og Cermaq Norway AS.

RELATIVT LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Behandlingen for søknader om utviklingstillatelser har strukket ut i tid. Dette gjelder både direktoratets og departementets behandling. Gjennomsnittlig behandlingstid i direktoratet er elleve og en halv måned. I departementet er den gjennomsnittlige behandlingstiden syv og en halv måned.

Den lange saksbehandlingstiden må ses i lys av at det dreier seg om et relativt høyt antall søknader, som forutsetter at det foretas inngående vurderinger av både teknisk og juridisk art. Behandlingen av disse sakene er derfor ressurskrevende. Det kan også tenkes at fiskerimyndighetene ønsker å få en viss oversikt over søknadsmassen før alle sakene ferdigbehandles.

Lang saksbehandlingstid forsinker innføringen av ny teknologi som er ment å stimulere til produksjonsvekst ved å avhjelpe veksthindrende miljøproblemer. Det er forståelig at mange i næringen ser frem til at sakene skal ferdigbehandles.

Kompetanseområder

Advokater

Tord Fondevik
Tore Fjørtoft
Eirik Wold Sund

Publisert

30. oktober 2017