Statsbudsjettet 2018

Regjeringen har lagt frem forslag til budsjett for 2018. Vi oppsummerer de viktigste skatte- og avgiftsendringene:

 • Endret skattesats for alminnelig inntekt til 23 %
 • Oppjusteringsfaktor for aksjeutbytte mv. økes til 1,33
 • Formuesverdsettelsesrabatt på aksjer og driftsmidler økes fra 10 % til 20 %
 • “Tesla-avgift”
 • Lav merverdiavgiftssats økes fra 10 % til 12 %
 • Skatteplikt på kortidsutleie av egen bolig
 • Samt enkelt andre forslag til endringer

Regjeringen fremmer ikke konkrete forslag om endringer i rentebegrensningsreglene, finansskatten, hjemmehørendebegrepet for selskaper eller reglene for beskatning av naturalytelser, eller lovfesting av omgåelsesnormen, men varsler at de vil komme tilbake til dette.

ENDRING I SKATTESATSER

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 % til 23 % både for selskap og personer, med virkning fra og med inntektsåret 2018. Finansskatt på lønn og overskudd videreføres med henholdsvis 5 % og 25 %.

Regjeringen ønsker ikke at provenyet fra grunnrentenæringene (kraft og petroleum) skal reduseres som følge av reduksjon av den alminnelige skattesatsen. Grunnrentesatsen for vannkraftsektoren økes derfor med 1,4 % til 35,7 % og særskattesatsen for petroleumsvirksomhet økes med 1 % til 55 %. Samtidig foreslår regjeringen at friinntektssatsen i særskatten for petroleumsvirksomhet reduseres fra 5,4 % til 5,3 %.

Som følge av reduksjonen av den alminnelige skattesatsen økes også oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte i alminnelig inntekt fra 1,24 til 1,33. Samlet marginalskatt på utbytte økes med dette fra 29,76 % til 30,59 % (23 % x 1,33 = 30,59 %). Samlet medfører endringene en mindre reduksjon i den samlede marginale beskatningen av selskapsinntekter fra 46,62 % til 46,55 % som fremkommer slik:

100,00

Brutto overskudd

-23,00

23 % selskapsskatt

77,00

Netto overskudd utdeles som utbytte

102,41

Skattepliktig utbytte etter oppjustering med faktor på 1,33

-23,55

23 % utbytteskatt på oppjustert utbytte

53,45

Netto etter skatt

46,55

Samlet skatt

46,55 %

Samlet skatt i prosent

Oppjusteringsfaktoren på 1,33 gjelder kun eierinntekter i form av utdelinger og gevinster på aksjer og andeler i selskaper. Oppjusteringsfaktoren gjelder ikke for ekstrabeskatning av renter på lån fra aksjonær til selskap. Det er derfor god grunn til å vurdere kapitalstrukturen i privateide selskaper.

Marginalskattesatsen på lønn foreslås redusert ved at satsene i trinnskatten økes mindre enn reduksjonen i satsen på alminnelig inntekt.

ENDRING I FORMUESSKATTEN

Regjeringen foreslår at dagens verdsettelsesrabatt på aksjer og driftsmidler økes fra 10 % til 20 %, fra og med inntektsåret 2018.

Verdsettelsesrabatten for næringseiendom eid gjennom selskaper avvikles for at unngå at disse får "dobbel-rabatt". For sekundærboliger og næringseiendom eid direkte av privatpersoner opprettholdes dagens verdsettelsesrabatt på henholdsvis 10 % og 20 %.

For øvrig foreslås ingen endringer i formuesskatten. Dette betyr at bunnfradraget beholdes uendret på 1,48 millioner kroner per formuesskattepliktig og at formueskattesatsen beholdes uendret på 0,85 %.

SKATTLEGGING AV OPSJONER I ARBEIDSFORHOLD FOR SMÅ, NYETABLERTE SELSKAP

Regjeringen følger opp forslaget i revidert nasjonalbudsjett for 2017 og fremmer forlag til en ny, særskilt beskatningsordning for opsjoner til ansatte i små, nyetablerte selskap. Forslaget medfører i korte trekk at opsjonsfordelen ikke beskattes på tidspunktet for innløsning av opsjonen, men først ved senere salg av aksjene. Siden de nye reglene bare vil få anvendelse der opsjonsfordelen er mindre enn 30 000 kroner, og det i tillegg blant annet er vilkår om at selskapet må være 6 år eller yngre, ha 10 eller færre ansatte og driftsinntekter og balansesum på 16 millioner kroner eller mindre, vil reglene i mange tilfeller ikke være relevante.

ELBILER

Regjeringen foreslår å avvikle fritaket for engangsavgift for elbiler, og i stedet innføre et vektfradrag. Forslaget innebærer at de tyngste elbilene med vekt over to tonn får engangsavgift; eksempelvis 35 900 kroner for elbil med egenvekt på 2 250 kg og 82 800 kroner for bil med egenvekt på 2 500 kg. Elbiler med lavere vekt enn to tonn vil fortsatt ha fritak.

Regjeringen foreslår videre å fjerne den særskilte 50 % verdsettelsesrabatten for elbiler ved firmabilbeskatningen.

SKATTEPLIKT FOR KORTTIDSUTLEIE AV EGEN BOLIG

Regjeringen foreslår å avvikle skattefritaket for utleie av egen bolig ved korttidsutleie. Forslaget innebærer at leieinntekter fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt. Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 % av inntekten som overstiger 10 000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt.

MERVERDIAVGIFT

Lav sats økes til 12 prosent

Regjeringen foreslår å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 10 % til 12 %. Den lave satsen på 10 % omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgiften, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Utvidelse av fritaket for veldedige institusjoner

Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners omsetning av varer ved enkeltstående og kortvarige salgsarrangementer er unntatt fra merverdiavgiftsplikten. Vilkåret om at arrangementet ikke varer i mer enn tre dager foreslås utvidet til inntil fire dager.

EIENDOMSSKATT

Regjeringen foreslår å frita produksjonsutstyr og -installasjoner fra eiendomsskatt fra 2019, med en overgangsperiode på fem år hvor de nye reglene fases inn. Endringene innebærer at produksjonsutstyr og installasjoner ikke lenger skal regnes med i grunnlaget for å beregne eiendomsskatt. Det er foreslått at dette ikke skal gjelde for vannkraftanlegg, vindkraftanlegg og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. 

ANDRE FORSLAG

Det åpnes for begrenset adgang til grenseoverskridende konsernbidrag

Regjeringen forslår å endre dagens konsernbidragsregler slik at et norsk konsernselskap kan få fradrag for konsernbidrag i visse tilfeller hvor mottaker er et utenlandsk konsernselskap innenfor EØS som har et fremførbart underskudd. Dette forutsetter at det utenlandske konsernselskapet reduserer sitt fremførbare (norske) underskudd tilsvarende. Justeringen er foreslått å tre i kraft med virkning fra og med 2018.

Endret beskatning av fondskonto

Det foreslås at investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikring (fondskonto) skal skattlegges likt med investering i verdipapirfond, når forsikringselementet er lite.Endringen vil innebære at avkastningen skattlegges som aksjeavkastning med en noe høyere effektiv sats enn i den generelle kapitalinntektsbeskatningen. På den annen side skjermes ikke avkastning fra fondskonto slik som for aksjeavkastning. Innføringen av aksjesparekonto vil trolig også føre til at en del av skattyterne som i dag sparer i fondskonto, nå vil benytte aksjesparekonto.

Endringen foreslås innført med virkning fra og med inntektsåret 2019, for å gi involverte selskaper og investorer rimelig tid til å tilpasse seg det nye regelverket.

Endring i overgangsregelen for aksjesparekonto

Det foreslås forlengelse av overgangsreglene som ble gitt i forbindelse med innføringen av ordningen med aksjesparekonto. Overgangsreglene gjelder dermed også for 2018. I tillegg foreslås det at også børsnoterte egenkapitalbevis skal omfattes.

Endringer i opplysningsplikten om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere

Regjeringen foreslår å endre reglene for næringsdrivendes opplysningsplikt om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere. Etter dagens regelverk har næringsdrivende som benytter utenlandske oppdragstakere en vid opplysningsplikt.

Følgende endringer foreslås fra og med inntektsåret 2018:

 • Opplysningsplikten skal kun gjelde to ledd nedover i en kontraktskjede, ett ledd oppover, samt hovedoppdragsgiver.
 • Grensen for unntak fra rapporteringsplikten økes fra 10 000 kroner til 20 000 kroner.
 • Opplysningsplikten om utenlandske arbeidstakere skal kun gjelde for egne arbeidstakere
 • Reglene om at oppdragsgiver ved manglende opplysninger kan bli ansvarlig for oppdragstakers forfalte skatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn og forskuddstrekk er foreslått opphevet.
 • Unntak fra opplysningsplikten for oppdrag som utføres på et sted utenfor oppdragsgivers kontroll foreslås opphevet.

Begrensning av tapsfradrag når utbytte er skattefritt iht. skatteavtale

Regjeringen foreslår at retten til fradrag for tap på aksjer i utenlandsk selskap utenfor fritaksmetoden begrenses i de tilfeller aksjonæren har mottatt et utbytte som er unntatt fra beskatning i henhold til skatteavtale.

Kompetanseområder

Advokater

Cecilie Amdahl
Morten Sandli
Hugo P. Matre
Trond Larsen
Oddleif Torvik

Publisert

12. oktober 2017