Tid for generasjonsskifte?

Gaveoverføringer, forskudd på arv eller arveoverføring ved dødsfall regnes ikke som skattepliktig realisasjon for giver eller mottaker. I dag er det heller ikke arveavgift for mottaker ettersom arveavgiften ble fjernet fra og med 2014.

Fornuftig å ta grep

Ut fra historikken er det ikke utenkelig at arveavgiften vil gjenoppstå. I fjor antydet Arbeiderpartiet at de kunne komme til å presentere en ny modell for avgift på arv, mens partiet i år har gått inn for å droppe arveavgiften og skjerpe formuesskatten. Det er likevel usikkert hva en eventuell samarbeidsregjering kan innføre. Det kan derfor være grunn til å tenke gjennom om aksjer, eiendom eller andre eiendeler skal overføres til barn allerede nå.

Familieselskaper

Mange har verdier liggende i selskap. Det kan da være aktuelt med gaveoverføring av aksjer/andeler i selskapet. Et eierskifte kan om ønskelig gjennomføres trinnvis, slik at senior kan bidra i overgangen og får tid til å venne seg til endringene samtidig som neste generasjon gis mulighet til å prøve seg og komme i gang.

Dersom giver ønsker å beholde kontrollen i selskapet i en overgangsfase, kan en mulighet være å opprette ulike aksjeklasser, typisk A-aksjer og B-aksjer som blant annet kan tillegges ulik stemmerett og/eller utbytterett. Aksjer kan så overføres til barn på en slik måte at giver fortsatt har styringsrett. Der det er aksjeklasser med ulik stemmerett, er det grunn til å merke seg at enkelte beslutninger (vedtektsendring, kapitalforhøyelse, fusjon, fisjon mm.) krever tilslutning fra minst 2/3-deler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. Om det er ønskelig å unngå at barna kan stoppe slike beslutninger, kan man beholde et tilstrekkelig antall av aksjene.

Om eierskapet blir fordelt på flere i familien, kan det være grunn til å opprette en aksjonæravtale, som regulerer nærmere rettigheter og forpliktelser mellom aksjeeierne i selskapet. Normalt vil det også være behov for å supplere avtaleverket med et testament.

Et generasjonsskifte kan samtidig være en passende anledning til å se på om dagens selskapsstruktur er optimal. Det kan være nyttig å vurdere om man er tjent med å ha "alle eggene" i samme kurv eller om man heller bør skille f.eks. operasjonell virksomhet, eiendom og investeringsaktiviteter i egne selskaper. Her kan bl.a. risikobetraktninger være et relevant hensyn. Andre momenter i vurderingen, typisk dersom det er flere arvinger, kan være om man skal beholde virksomheten samlet eller splitte opp, slik at man kan fordele ulike virksomhetsområder mellom barna.

Schjødt har bred erfaring med generasjonsskifter, og kan bistå med tilrettelegging og valg av modell for gjennomføringen.

Kompetanseområder

Advokater

Hugo P. Matre
Cecilie Amdahl
Jana Johnsen
Jan Erik Døving

Publisert

10. juli 2017