Utkast til regler for implementering av IDD sendt til høring

Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet sendte den 6. mars 2018 utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD) med tilhørende rettsakter på høring. Utkastene er utarbeidet av Finanstilsynet og Justis- og beredskapsdepartementet og foreslår både offentligrettslige og privatrettslige endringer, herunder en omstrukturering av forsikringsavtaleloven.

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribusjon (IDD) har til hensikt å øke forbrukerbeskyttelse, styrke det indre marked og legge til rette for økt konkurranse mellom distribusjonskanaler. Direktivet innfører nye rammer for formidling og salg av forsikringer og regulerer blant annet design av forsikringsprodukter, samt informasjonen kunder skal motta før kontraktinngåelse.

Finanstilsynet utarbeidet et utkast til høringsnotat 23. juni 2017 med forslag til lov og forskriftsbestemmelser og øvrige nødvendige endringer for gjennomføring av IDD i norsk rett. Finanstilsynets utkast ble sendt til høring 6. mars 2018 sammen med Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat med ytterligere forslag til lovendringer. Finanstilsynets utkast omfatter i all hovedsak de offentligrettslige delene av IDD, mens Justis- og beredskapsdepartementets utkast inneholder forslag som vedrører de privatrettslige sidene av direktivet.

I Finanstilsynets utkast foreslås det en ny lov om forsikringsformidling som skal erstatte gjeldende lov om forsikringsformidling, likevel slik at hovedtrekkene i gjeldende lov skal videreføres i tillegg til de nye reglene i IDD med enkelte andre endringer. Forslaget innebærer også endringer i forskrift om forsikringsformidling. Videre er det foreslått at direktivets krav til forsikringsforetak gjennomføres i finansforetaksloven med forskrifter.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at forsikringsavtaleloven (FAL) endres slik at den blir i tråd med det utvidede anvendelsesområdet hva gjelder distribusjonskanaler, samt IDDs nye regler om prekontraktuelle opplysnings- og rådgivningsplikter. I tillegg foreslås det en omstrukturering av FAL og en innføring av generelle regler om bevisbyrde, selskapets opptreden og erstatningsplikt. Dette foreslås gjort blant annet ved å flytte nåværende del C til kapittel 1 som også skal utvides, slik at regler som er felles for skadeforsikring og personforsikring vil bli samlet. Dette vil etter departementets oppfatning bidra til å samordne reglene i forsikringsavtaleloven med forslaget til ny finansavtalelov. Ytterligere bestemmelser vedrørende selskapets opplysnings- og rådgivningsplikt er foreslått innført i ny forskrift om forsikringsavtaler.

Utkastene overlapper hverandre noe og bør leses i sammenheng. Finansdepartementet ønsker likevel at det skal tas utgangspunkt i høringsnotatet fra Justis- og beredskapsdepartementet for de privatrettslige reglene og har dermed ikke bedt om merknader til de delene av Finanstilsynets høringsnotat som er behandlet av Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet er samtidig åpen for at noen av disse bestemmelsene heller burde fremgå av det offentligrettslige regelverket som hører under Finansdepartementet dersom høringsinstansene mener det. Det vil i etterkant av høringsrunden bli vurdert om de enkelte gjennomføringsbestemmelsene vil bli plassert i privatrettslig (FAL) eller offentligrettslig lovgivning.

IDD trådte i kraft 23. februar 2016 og gjelder i EU fra 23. februar 2018. EU-kommisjonen foreslo den 20. desember 2017 å utsette virkningsdato til 1. oktober 2018, likevel slik at fristen for medlemsstatene til å gjennomføre direktivet er uendret. IDD skal evalueres på EU-nivå innen 2021.

Direktivet er EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om høringsinstansenes merknader innen henholdsvis 6. og 7. juni 2018.

Publisert

21. mars 2018