Veiledning om historisk finansiell informasjon og pro forma informasjon i aksjeprospekter

Finanstilsynet offentliggjorde 29. mars 2012 veiledningen "Historisk finansiell informasjon og pro forma finansiell informasjon i aksjeprospekter".

Veiledningen består av tre hoveddeler; historisk finansiell informasjon for utsteder, historisk finansiell informasjon fra andre enn utsteder og pro forma finansiell informasjon.

Kravene til finansiell informasjon i EØS-prospekt har ikke tidligere vært gjort til gjenstand for generell veiledning fra Finanstilsynet eller Oslo Børs. Dokumentet inneholder primært gjengivelser av de krav som stilles i prospektforordningen med senere endringer, samt offentliggjorte anbefalinger og uttalelser fra ESMA.

På enkelte punkter gir Finanstilsynet også noe nærmere veiledning om sin praktisering av kravene. Det er blant annet verdt å merke seg at Finanstilsynet åpner for at historisk finansiell informasjon noen tilfeller kan gjøre pro forma finansiell informasjon overflødig. Vi har erfaring med at unntak fra pro forma-kravene har vært gitt ved salg av virksomhet presentert i samsvar med IFRS 5 (discontinued operations).

For øvrig inneholder veiledningen omtale av de særskilte regler for selskaper hvis historiske regnskaper av ikke reflekterer virksomheten på prospekttidspunktet, typisk som følge av gjennomføring av vesentlige transaksjoner. Finanstilsynet synes i tråd med praksis å legge til grunn en relativt konkret og skjønnsmessig basert håndhevelse av disse reglene.

Kompetanseområder

Advokater

Thomas Aanmoen
Bjarne Rogdaberg
Viggo Bang-Hansen
Audun Bondkall

Publisert

16. april 2012